Home Tags Biệt dược gốc không đạt yêu cầu bổ sung giải trình

Tag: biệt dược gốc không đạt yêu cầu bổ sung giải trình

Công văn 22369/QLD-GT thông báo Danh mục thuốc biệt dược gốc...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22369/QLD-GT V/v thông báo ý...

Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến hội đồng...

0
Công văn 3586/QLD-GT về việc thông báo ý kiến Hội đồng đối với các hồ sơ công bố DM thuốc biệt dược gốc chưa...
0868.552.633