Home Tags Bệnh viện Da liễu Trung ương

Tag: Bệnh viện Da liễu Trung ương

Kết luận 156/KL-TTrB về kết quả thanh tra Bệnh viện Da...

BỘ Y TẾ THANH TRA BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 156/KL-TTrB Hà Nội, ngày 15 tháng...