QUYẾT ĐỊNH SỐ 737/QĐ-BYT XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BẰNG MÁY PLASMAMED

1062
quyết định 737/QĐ-BYT
Đánh giá

BỘ Y TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :737/QĐ-BYT Hà Nội ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ
Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed

Bộ trưởng Bộ Y Tế

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn thẩm định Định mức kinh tế Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed họp ngày 08/9/2017;

Căn cứ Công văn số 911/CV-BVH ngày 05/12/2017 của Bệnh viện Trung ương Huế về việc xin phê duyệt định mức kinh tế Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed (Phụ lục kèm theo).

Điều 2: Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo quyết định này là cơ sở đê xây dựng và ban hành giá dịch vụ Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 7.

 

BỘ Y TỂ

Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ Kỹ thuật hỗ trợ
điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed

Ban hành kèm theo Quyết định sổ 737/QĐ-BYT ngày 30 tháng 01 năm 2018

Định mức tính trên đơn vị Olcm2 diện tích vết thương.

STT NỘI DUNG DƠN VỊ TÍNH ĐỊNH MỨC
I Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế trực tiếp
Khí AgonMed  m3 0.0034
II Điện, nước, nhiên liệu , xử lý chất thải, vệ sinh mội trường trực tiếp
Chi phí điện kwh 0.115
III Duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ dụng cụ trực tiếp
Trang thiết bị y tế trực tiếp 2% nguyên giá/sổ ca/năm
IV Chi phí khấu hao trang thiết bị
Chi phí khấu hao trang thiết bị trực tiếp Nguyên

giá/số

ca/năm

V Tiền lượng  (01 bác sĩ, 01 điều dưỡng)
1 Bác sĩ phút 0.34
2 Điều dưỡng phút 0.34

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 737/QĐ-BYT XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BẰNG MÁY PLASMAMED

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]737_QĐ_BYT_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!