QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

616
QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH 693/QĐ-QLD ngày 03 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 36.
Điều 2. Các cơ sở đăng ký và sản xuất có sinh phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam qui định tại Điều 1 phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn và phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về sản xuất và kinh doanh thuốc, số đăng ký có ký hiệu QLSP-…-18 có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các cơ sở đăng ký và sản xuất có sinh phẩm nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CỤC TRƯỞNG, VŨ TUẤN CƯỜNG (ĐÃ KÝ)

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

693_QD_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM