Quyết định 6378/2018/QĐ-BYT kế hoạch hành động của BYT thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

958
Quyết định 6378/2018/QĐ-BYT
Quyết định 6378/2018/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 6378/2018/QĐ-BYT kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

BỘ Y TẾ

Số: 6378/2018/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22  tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ: KH&ĐT, TP,TC;

– Các đồng chí thứ trưởng Bộ Y tế;

– Cổng TTĐT Bộ Y tế;

– Lưu: VT, KH-TC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

          Phạm Lê TuấnPhạm

 

 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 6378/QĐ-BYT ngày     tháng    năm                của Bộ Trưởng Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Xây dựng hoạt động cụ thể, phân công các nhiệm vụ, trách nhiệm cho các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức liên quan  và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

 1. Yêu cầu

– Các hoạt động được xây dựng phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, và nội dung của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch;

– Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra bảo đảm tính khả thi, giải quyết được các vấn đề đang tồn tại trong hệ thống thu thập thông tin sinh tử và nguyên nhân tử vong;

– Huy động sự phối hợp của các  bộ, ban ngành và các đoàn thể, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các hiệp hội và cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện Kế hoạch hành động này.

II. MỤC TIÊU

 1. Mục tiêu tổng quát

Số liệu về thống kê về sinh  và tử vong (bao gồm nguyên nhân tử vong theo giới, tuổi, theo vùng địa lý…) được thu thập được đầy đủ, kịp thời và chính xác, đáp ứng yêu cầu  nghiên cứu, hoạch định chính sách y tế dựa trên bằng chứng; lập kế hoạch, bố trí ngân sách; xác định vấn đề y tế công cộng của khu vực hoặc toàn quốc và đề ra giải pháp can thiệp; góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

 1. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về cấp giấy chứng sinh

– Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em sinh ra sống được cấp giấy chứng sinh đạt > 80%, trong đó 100% trẻ em sinh ra sống tại các cơ sở y tế được cấp  Giấy chứng sinh; 60% trẻ sinh ra sống  ngoài cơ sở y tế được cấp giấy chứng sinh.

– Đến năm 2024, tỷ lệ trẻ em sinh ra sống được cấp Giấy chứng sinh đạt >90%.

 • Về đăng ký tử vong và nguyên nhân tử vong:

– Đến năm 2020, các trường hợp tử vong tại các cơ sở y tế có giấy chứng nhận tử vong và nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn của phân loại bệnh quốc tế (ICD 10).

– Đến năm 2024, ít nhất 80% các ca tử vong xảy ra ở các cơ sở y tế hoặc có sự theo dõi của nhân viên y tế có giấy chứng nhận tử vong và nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn của phân loại bệnh quốc tế (ICD 10).

– Đến năm 2024, ít nhất 50% các ca tử vong ngoài cơ sở y tế hoặc không có sự theo dõi của nhân viên y tế xác định được nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn của phân loại bệnh quốc tế thông qua phỏng vấn tại hộ gia đình.

2.3 Về thống kê và công bố số liệu:

–  Đến năm 2020, bảng tóm tắt về số liệu trẻ sinh ra sống (theo  khu vực địa lý, đơn vị hành chính) được Bộ Y tế công bố hàng năm.

–  Đến năm 2022, số liệu về tử vong và nguyên nhân tử vong của ngành Y tế được tổng hợp, công bố trên niên giám thống kê y tế, chia sẻ thông tin với ngành Tư pháp.

– Đến năm 2024, số liệu thống kê đại diện quốc gia hàng năm về tỷ lệ tử vong  được phân loại theo tuổi, giới, vùng địa lý và nguyên nhân tử vong theo phân loại bệnh quốc tế ICD 10 lấy từ cơ sở dữ liệu của ngành Y tế, trao đổi dữ liệu với ngànhTư pháp.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

 1. Tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch và tổ triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch.

– Bộ Y tế tham gia thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch (theo Quyết định số 786/QĐ-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ )

– Thành lập tổ triển khai thực hiện chương trình hành động của  Bộ Y tế thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Bộ Y tế.  Vụ KHTC làm đầu mối, phối hợp Tổng cục DS-KHHGĐ và các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế tỉnh, thành phố  và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo kết quả với Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo.

 1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức thu thập, xử lý và sử dụng số liệu về sinh tử.

– Xây dựng văn bản quy định về việc khai thác, sử dụng chia sẻ thông tin về sinh tử; cơ chế kiểm tra, phối hợp, thống nhất dữ liệu giữa các bộ, ngành liên quan; cơ chế cung cấp dữ liệu sinh tử giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp.

– Xây dựng và ban hành qui định chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu sinh tử, lồng ghép với hệ thống biểu mẫu hiện hành của hệ thống thống kê y tế.

– Xây dựng và ban hành mẫu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử phù hợp với thông lệ quốc tế. Quy định về ghi chép và cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử cho cho tất cả các trường hợp sinh, tử vong tại cơ sở y tế và ngoài cơ sở y tế.

– Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn xác định nguyên nhân tử vong cho các các cơ sở y tế phù hợp với quy định của Tổ chức Y tế Thế giới.

– Xây dựng mẫu và hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, thu thập thông tin để xác định nguyên nhân gây tử vong ngoài cơ sở y tế.

 1. Xây dựng chương trình và tài liệu “Xác định nguyên nhân tử vong và hoàn thành chứng nhận tử vong, mã hóa tử vong theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới” vào chương trình đào tạo ngắn hạn, chương trình chính quy tại các trường đại học, cao đẳng y.
 2. Triển khai thí điểm mô hình xác định nguyên nhân tử vong, bao gồm: mẫu Giấy báo tử của các cơ sở y tế và phỏng vấn thu thập thông tin để xác định nguyên nhân tử vong ngoài cơ sở y tế. Đánh giá mô hình thí điểm và triển khai mở rộng ra toàn quốc.
 3. Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin: Tại xã/phường/thị trấn, tổ chức họp giao ban giữa trạm y tế và cán bộ Tư pháp hàng tháng. Tại Quận/Huyện, mỗi quý Trung tâm Y tế quận/huyện họp với phòng Tư pháp, Trung tâm DS-KHHGĐ để chia sẻ, thống nhất số liệu; đánh giá tình hình thu thập, trao đổi thông tin về sinh tử giữa các cơ sở y tế và giữa y tế với cơ quan Tư pháp.
 4. Tăng cường chất lượng số liệu sinh tử: Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ, phát hiện kịp thời và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thập và xác định nguyên nhân tử vong.
 5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế làm công tác liên quan đến cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh tử, đặc biệt là kỹ năng chẩn đoán và mã hóa nguyên nhân chính gây tử vong theo ICD 10.
 6. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương pháp ghi chép, xử lý và chuyển tải thông tin về sinh tử. Trang bị máy tính, máy in, kết nối internet cho các cơ sở y tế; ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế để cập nhật và thống kê dữ liệu sinh tử, đảm bảo kết nối, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời giữa các cơ sở y tế và giữa ngành Y tế với ngành Tư pháp.
 7. Xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế và các Sở y tế tỉnh, thành phố

– Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu

– Xây dựng quy chế cập nhật và chuyển tải số liệu sinh, tử của các cơ sở y tế

– Xây dựng tài liệu hướng dẫn khai thác và phân tích số liệu sinh tử và nguyên nhân tử vong.

 1. Nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng về cung cấp thông tin sinh tử, đặc biệt là nguyên nhân tử vong.
 2. Thu thập, xử lý và công bố số liệu về sinh tử và nguyên nhân tử vong phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng kế hoạch và hoạch định chính sách về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành liên quan đối với công tác thống kê sinh tử; thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy định về thu thập thông tin sinh tử.

2. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024.

3. Đầu tư ngân sách xây dựng cho công tác thu thập, xử lý số liệu và chia sẻ thông tin về sinh, tử; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thu thập thông tin sinh, tử vong ngành y tế và nhân viên y tế các cấp về ghi chép mẫu báo tử, xác định nguyên nhân chính gây tử vong, mã hóa tử vong theo ICD 10; tập huấn về phương pháp thu thập, xử lý số liệu tử vong và nguyên nhân tử vong.

4. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về kinh phí, kỹ thuật xây dựng và hiện đại hóa hệ thống thu thập thông tin sinh tử; xây dựng mô hình xác định nguyên ngân tử vong tại cơ sở y tế và ngoài cơ sở y tế.

5. Tuyền truyền vận động người dân về trách nhiệm cung cấp thông tin sinh tử; nâng cao nhận thức của các cơ sở y tế về ý nghĩa và tầm quan trọng của ghi chép và thống kê số liệu sinh, tử và nguyên nhân chính gây tử vong.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động từ nguồn ngân sách nhà nước; tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các nguồn hợp pháp khác.

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các cơ quan/đơn vị ở trung ương và các địa phương xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch hành động, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về nhưng nội dung nhiệm vụ của Bộ được Chính phủ giao; chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện kế hoạch hành động của Bộ, bảo đảm thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung Kế hoạch hành động của Chương trình.
 2. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch hành động và Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này đảm bảo về thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc. Định kỳ 6 tháng và cả năm có báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế tình hình thực hiện; đồng thời gửi Vụ Kế hoạch- Tài chính để theo dõi và tổng hợp.
 3. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở y tế tỉnh, thành phố và các bộ, ngành liên quan, tiến hành triển khai thực hiện Kế hoạch hành động trên cơ sở nội dung công việc được giao (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này). Đảm bảo đúng thời gian.

4.Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động trên, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, tổng hợp ý kiến của các đơn vị và  báo cáo Bộ trưởng, Ban chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia xem xét, quyết định./.

                                                                                                                                      PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CÁC MỤC TIÊU TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG KÊ HỘ TỊCH CỦA BỘ Y TẾ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số  6378/QĐ-BYT ngày     tháng    năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT Mục tiêu/ Kết quả đầu ra Nhiệm vụ (hoạt động phải thực hiện) Cơ quan chủ trì thực hiện Cơ quan phối hợp thực hiện Thời gian hoàn thành
I Tham gia Ban chỉ đạo, tổ triển khai thực hiện chương trình hành động của  Bộ Y tế
Lãnh đạo Bộ tham gia Ban chỉ đạo;

Tổ triển khai thực hiện Kế hoạch hành động doVụ KHTC làm thường trực.

Phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ và các vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo kết quả với Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Vụ KHTC Các vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Y tế tỉnh, thành phố 2018
II Hoàn thin h thng văn bản quy phạm về cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và thống kê sinh tử
1 Xây dựng văn bản quy định về khai thác, sử dụng chia sẻ thông tin về sinh tử; cơ chế kiểm tra, phối hợp, thống nhất dữ liệu giữa các ngành liên quan; cơ chế cung cấp dữ liệu sinh tử giữa ngành Y tế và Tư pháp. Thông tư quy định cơ chế kiểm tra, chia sẻ và thống nhất dữ liệu sinh tử giữa ngành Y tế và Tư pháp. Vụ KHTC

 

 

 

Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan,

Vụ Pháp Chế, Vụ SK BMTE, Cục QL KCB, Tổng cục DS-KHHGĐ

2019-2020
2 Xây dựng và ban hành qui định chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê số liệu sinh tử, lồng ghép với hệ thống biểu mẫu hiện hành của Hệ thống thống kê y tế. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2014/TT-BYT;

 

Vụ KHTC Vụ SK BMTE, Cục QL KCB, Tổng cục DS-KHHGĐ

 

 

2019
3 Sửa đổi, bổ sung quy định cấp Giấy chứng sinh Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế Vụ SK BMTE Cục QL KCB, Tổng cục DS-KHHGĐ , Vụ Pháp chế 2019
4 Xây dựng và ban hành Giấy báo tử  phù hợp với quy định Tổ chức Y tế thế giới Thông tư ban hành Giấy báo tử Vụ KHTC Bộ Tư pháp

Vụ Pháp chế , Vụ SK BMTE, Cục QL KCB, Tổng cục DS-KHHGĐ

2019
5 Xây dựng và ban hành tài liệu hướng dẫn xác định nguyên nhân tử vong tại cơ sở y tế. Văn bản hướng dẫn  xác định nguyên nhân tử vong cho các trường hợp tử vong tại cơ sở y tế . Cục QL KCB

 

Bộ Tư pháp

Vụ KHTC, Vụ SK BMTE, Cục YTDP

2019
6 Xây dựng và ban hành bộ công cụ tìm nguyên nhân tử vong thông qua phỏng vấn đối với trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế . Văn bản hướng dẫn xác định nguyên nhân tử vong thông qua phỏng vấn. Vụ KHTC Vụ SK BMTE, Cục QL KCB, TCDS 2020
III Xây dựng chương trình đào tạo về xác định nguyên nhân tử vong
1 Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn Chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác thu thập thông tin sinh, tử vong ngành y tế Cục QLKCB

Vụ KHTC

 Vụ SK BMTE  2020
2 Xây dựng chương trình và tài liệu về xác định nguyên nhân tử vong để đào tạo cho các sinh viên tại các trường đại họcY.

 

 – Chương trình đào tạo cho sinh viên tại các trường đại học Y.

– Tài liệu đào tạo về chứng nhận TV và xác định nguyên nhân chính gây tử vong theo ICD 10.

 

Trường Đại Học Y Hà Nội

 

 

Bộ Giáo dục Đào tạo

Trường ĐH Y

2020 -2024
3 Xây dựng tài liệu đào tạo E-learning

 

 Chương trình đào tạo bằng e-learning sử dụng tại các trường đại học Y Trường Đại Học Y Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo

Trường ĐH Y

2022 – 2024

 

IV Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ  và nhân viên y tế làm công tác có liên quan đến cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, thu thập và tổng hợp dữ liệu sinh tử
Đào tạo ngắn hạn, nâng cao năng lực của cán bộ và nhân viên y tế làm công tác cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử; đặc biệt là về kỹ năng xác định và mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD 10

 

 

– Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ y tế làm công tác cấp Giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập, xử lý dữ liệu sinh, tử.

– Đào tạo về cách xác định nguyên nhân tử vong

– Đào tạo mã hóa nguyên nhân tử vong theo ICD 10 cho cán bộ tại các cơ sở y tế

– Đào tạo bộ công cụ xác định nguyên nhân tử vong thông qua phỏng vấn

– Đào tạo thu thập, phân tích và sử dụng số liệu trong công tác lập kế hoạch, quản lý.

Vụ KHTC

Cục QL KCB

Vụ SK BMTE

Cục YTDP

Sở Y tế các tỉnh/thành phố

 2020-2022
V Triển khai mô hình xác định nguyên nhân tử vong tại cộng đồng
1 Triển khai thử nghiệm mô hình xác định nguyên nhân tử vong – Thử nghiệm mô hình

– Đánh giá thử nghiệm

– Triển khai mở rộng mô hình

Vụ KHTC Cục QL KCB ; Vụ SK BMTE

Các đơn bị được chọn để triển khai thí điểm.

Năm 2019-2020
VI Tăng cường chia sẻ và thống nhất số liệu về sinh tử
Tổ chức các buổi giao ban định kỳ tại tuyến xã/phường và quận/huyện để chia sẻ và thống nhất số liệu

 

 

 

 – Tại xã /phường: Hàng tháng tổ chức giao ban giữa trạm y tế và cán bộ Tư pháp xã/phường về tình hình thu thập số liệu sinh tử trên địa bàn, chia sẻ và thống nhất số liệu gữa y tế và Tư pháp.

-Tại Quận/ huyện: Mỗi quý sẽ tổ chức họp giữa Trung tâmY tế, chi cục Dân số-KHHGĐ và cơ quan Tư pháp quận/huyện để đánh giá về tình hình thu thập số liệu sinh tử, những khó khăn, tồn tại và thống nhất số liệu.

UBND xã/phường

 

 

Phòng Tư pháp Quận/huyện

Trạm Y tế xã/phường

 

 

Trung Tâm Y tế, chi cục Dân số KHHGĐ quận/huyện.

Hàng tháng

 

 

 

Hàng quý

 

 

 

VII Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương pháp ghi chép, xử lý và chuyển tải thông tin về sinh tử.  
1 Đảm bảo ngân sách hàng năm thực hiện các hoạt động ưu tiên trong kế hoạch hành động của Bộ Y tế – Dòng ngân sách dành riêng cho các hoạt động trong kế hoạch hành động tại các đơn vị Vụ KHTC Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trước năm 2020
2 Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu sinh, tử. – Xây dựng dự án khả thi “ Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu sinh, tử “

– Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh tử quốc gia

– Xây dựng công cụ hỗ trợ thu thập, cập nhật, khai thác , phân tích dữ liệu sinh tử

Cục CNTT Vụ KHTC; Cục QL KCB

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2017-2020

 

3 Đào tạo chuyển giao công nghệ Đáo tạo chuyển giao công nghệ cho người vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu sinh tử Cục CNTT Vụ KHTC; Cục QL KCB

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2017-2020

 

IX Xây dựng cơ sở dữ  liệu dùng chung quản lý thông tin cá nhân giữa ngành Tư pháp và ngành y tế
4 Cơ sở dữ liệu điện tử Y tế toàn quốc và các tỉnh, thành phố, trong đó có dữ liệu sinh tử  được hình thành, đưa vào vận hành. – Xây dựng chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu sinh tử

–  Vận hành, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu

Cục CNTT Vụ KHTC, vụ SK BMTE, Cục QL KCB, Tổng cục DS-KHHGĐ

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2017-2020
X Nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin sinh tử, đặc biệt là nguyên nhân tử vong.

 

1 Định kỳ, tổ chức các đợt tuyên chuyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cung cấp thông tin sinh tử, đặc biệt là nguyên nhân tử vong. – Xây dựng Kế hoạch.

– Biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền.

– Tổ chức hình thức tuyên truyền: Trên phương tiện thông tin đại chúng (ti vi, loa đài, tở rơi, báo chí); kết hợp với các buổi nói chuyện về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe  tại cộng đồng v.v..  Các buổi họp, giao ban của các cơ sở y tế.

Vụ Truyền thông, thi đua, khen thưởng Cục QL KCB, Vụ KHTC, vụ SK BMTE

TT tuyên truyền BVSK các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

    Hàng năm
XI Thu thập, xử lý và công bố số liệu về sinh tử và nguyên nhân tử vong
1 Số liệu thống kê về sinh, tử và nguyên nhân tử vong được thu thập đầy đủ, kịp thời và chính xác phục vụ công tác quản lý của nhà nước, tổ chức và cá nhân.  -Tổ chức thu thập, xử lý và tính toán chỉ số sinh, tử và nguyên nhân tử vong.

– Đưa số liệu sinh tử vào Niên giám thống kê Y tế, bảng tóm tắt số liệu thống kê Y tế hàng năm và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để thuận tiên cho việc khai thác và sử dụng số liệu.

      Vụ KHTC Tổng cục Thống kê

Vụ SK BMTE, Tổng cục DS-KHHGĐ, Cục QL KCB, Cục CNTT

Các Sở Y tế tỉnh, thành phố.

2017-2024
XII Nâng dần tỷ lệ cấp Giấy chứng sinh, Gấy báo tử và độ chính xác về nguyên nhân tử vong góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia, giai đon 2017 – 2024
1 Nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng sinh Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em sinh ra sống được cấp giấy chứng sinh đạt > 80%, trong đó 100% trẻ em sinh ra sống tại các cơ sở y tế được cấp  Giấy chứng sinh; 60% trẻ sinh ra sống  ngoài cơ sở y tế được cấp giấy chứng sinh.

– Đến năm 2024, tỷ lệ trẻ em sinh ra sống được cấp Giấy chứng sinh đạt >90%.

Các cơ sở y tế trên toàn quốc.  Vụ KHTC, Vụ SK BMTE, Cục QL KCB Trước năm 2020, 2022, 2024
2 Nâng cao tỷ lệ cấp Giấy báo tử; xác nhận nguyên nhân tử vong  theo ICD 10 – Đến năm 2020, các trường hợp tử vong tại các cơ sở y tế công có giấy chứng nhận về nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn của phân loại bệnh quốc tế (ICD 10).

– Đến năm 2024, ít nhất 80% các ca tử vong xảy ra ở các cơ sở y tế hoặc có sự theo dõi của nhân viên y tế có giấy chứng nhận về nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn của phân loại bệnh quốc tế ICD 10.

– Đến năm 2024, ít nhất 50% các ca tử vong ngoài cơ sở y tế hoặc không có sự theo dõi của nhân viên y tế xác định được nguyên nhân chính gây tử vong phù hợp với tiêu chuẩn của phân loại bệnh quốc tế thông qua phỏng vấn tại hộ gia đình.

Các cơ sở y tế trên toàn quốc.  Vụ KHTC, Vụ SK BMTE, Cục QL KCB Trước năm 2020, 2022, 2024
6 Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch –  Đến năm 2020, bảng tóm tắt về số liệu trẻ sinh ra sống (theo  khu vực địa lý, đơn vị hành chính) được Bộ Y tế công bố hàng năm.

–  Đến năm 2022, số liệu về tử vong và nguyên nhân tử vong của ngành Y tế được tổng hợp, công bố trên niên giám thống kê y tế, chia sẻ thông tin với ngành Tư pháp.

– Đến năm 2024, số liệu thống kê đại diện quốc gia hàng năm về tỷ lệ tử vong  được phân loại theo tuổi, giới, vùng địa lý và nguyên nhân tử vong theo phân loại bệnh quốc tế ICD 10 lấy từ cơ sở dữ liệu của ngành Y tế, trao đổi dữ liệu với ngành Tư pháp.

Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Sở Y tế  tỉnh, thành phố Tổng cục thống kê

Vụ KHTC, Vụ SK BMTE, Cục QL KCB

2020-2024

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

6378_QĐ_BYT_2018_VNRAS

6378_QĐ_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!