QUYẾT ĐỊNH 5729/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG

1296
quyết định 5729/QĐ-BYT
quyết định 5729/QĐ-BYT
4.7/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5729/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Ngoại khoa của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống”, gồm 25 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
– Các Thứ trưởng BYT;
– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Website Cục KCB;
– Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

25 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5729/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
1. Phẫu thuật giải ép, lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau vi phẫu
2. Phẫu thuật giải ép, ghép xương liên thân đốt và cố định cột sống cổ đường trước
3. Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ
4. Phẫu thuật cắt thân đốt sống, ghép xương và cố định Cột sống cổ (ACCF)
5. Phẫu thuật trượt bản lề cổ trẩm
6. Phẫu thuật bệnh lý vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ
7. Phẫu thuật nang Tarlov
8. Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống đường trước
9. Lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương
10. Lấy bỏ thân đốt sống ngực và đặt lồng Titanium
11. Phẫu thuật cố định cột sống ngực bằng cố định lối bên
12. Lấy đĩa đệm đốt sống, cố định CS và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF)
13. Phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng – cùng
14. Tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuống
15. Phẫu thuật lấy nhân thoát vị đĩa đệm ít xâm lấn sử dụng hệ thống ống nong
16. Phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống cổ bằng sóng cao tần
17. Phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng sóng cao tần
18. Phẫu thuật vết thương tủy sống
19. Phẫu thuật vết thương tủy sống kết hợp cố định cột sống
20. Phẫu thuật thần kinh chức năng cắt rễ thần kinh chọn lọc
21. Cắt cột tủy sống điều trị chứng đau thần kinh
22. Phẫu thuật thần kinh chức năng điều trị đau do co cứng, đau do ung thư
23. Phẫu thuật giải phóng thần kinh ngoại biên
24. Phẫu thuật nang màng nhện tủy
25. Phẫu thuật lấy u tủy sống đường sau có nẹp vít cố định cột sống

 

QUYẾT ĐỊNH 5729/QĐ-BYT VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG.

VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

quyet_dinh_5729_QD_BYT_VNRAS

5729_QĐ_BYT_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY GHI RÕ NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!