Quyết định 497/QĐ-QLD thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

789
Quyết định 497/QĐ-QLD năm 2018
Quyết định 497/QĐ-QLD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 497/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Reliv Healthcare tại Văn thư số 07/CV-RV đề ngày 02/7/2018 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm – Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 34 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Reliv Healthcare, cụ thể như sau:

Stt Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp
1 247/15/CBMP-QLD 31/10/2015
2 1518/15/CBMP-QLD 09/12/2015
3 1519/15/CBMP-QLD 09/12/2015
4 1520/15/CBMP-QLD 09/12/2015
5 1521/15/CBMP-QLD 09/12/2015
6 1522/15/CBMP-QLD 09/12/2015
7 1523/15/CBMP-QLD 09/12/2015
8 1524/15/CBMP-QLD 09/12/2015
9 1525/15/CBMP-QLD 09/12/2015
10 1526/15/CBMP-QLD 09/12/2015
11 1527/15/CBMP-QLD 09/12/2015
12 1528/15/CBMP-QLD 09/12/2015
13 1529/15/CBMP-QLD 09/12/2015
14 1530/15/CBMP-QLD 09/12/2015
15 1531/15/CBMP-QLD 09/12/2015
16 1532/15/CBMP-QLD 09/12/2015
17 1533/15/CBMP-QLD 09/12/2015
18 1534/15/CBMP-QLD 09/12/2015
19 1535/15/CBMP-QLD 29/02/2016
20 3999/16/CBMP-QLD 29/02/2016
21 14618/16/CBMP-QLD 02/8/2016
22 14619/16/CBMP-QLD 02/8/2016
23 18586/16/CBMP-QLD 06/10/2016
24 18587/16/CBMP-QLD 06/10/2016
25 18588/16/CBMP-QLD 06/10/2016
26 15304/16/CBMP-QLD 09/8/2016
27 5621/16/CBMP-QLD 22/3/2016
28 5622/16/CBMP-QLD 22/3/2016
29 5623/16/CBMP-QLD 22/3/2016
30 5624/16/CBMP-QLD 22/3/2016
31 5625/16/CBMP-QLD 22/3/2016
32 5626/16/CBMP-QLD 22/3/2016
33 6322/16/CBMP-QLD 29/3/2016
34 729/15/CBMP-QLD 18/11/2015

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Reliv Healthcare (Địa chỉ: 22H1 đường số 40, Khu dân cư Tân Qui Đông, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Reliv Healthcare đề nghị thu hồi tự nguyện do không tiếp tục kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm này tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Reliv Healthcare, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
– Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
– Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

 

Quyết định 497/QĐ-QLD về việc thu hồi 34 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Reliv Healthcare.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

497_QĐ_QLD_2018_VNRAS

497_QĐ_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!