QUYẾT ĐỊNH 4518/QĐ-BYT QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC BỘ Y TẾ

864
Công văn 13533/QLD-ĐK
Công văn 13533/QLD-ĐK
Đánh giá
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4518/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cục quản lý chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật về các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống khám, chữa bệnh trong phạm vi cả nước.
 2. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, điều kiện hành nghề, các định mức kinh tế – kỹ thuật về các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, an toàn truyền máu, điều dưỡng, phục hồi chức năng, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, phẫu thuật thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người, (sau đây viết tắt là: các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục), trình các cấp có thẩm quyền ban hành.
 2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số đánh giá, đo lường chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 4. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 5. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, chương trình, dự án, đề án về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
 6. Chủ trì thẩm định điều kiện, trình cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng phương pháp mới, kỹ thuật mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam trong khám bệnh, chữa bệnh, ghép bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.
 7. Đầu mối tổ chức hội đồng chuyên môn để xác định sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa, sự cố ngoài y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 8. Chủ trì, xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện. Đầu mối chỉ đạo việc tổ chức phát hiện sớm và tham gia truyền thông, tư vấn về phòng, chống bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 9. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.
 10. Quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
 11. a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng), người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam theo phân cấp và quy định của pháp luật (trừ người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền);
 12. b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình Bộ trưởng cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành khác (trừ Bộ Quốc phòng) theo quy định của pháp luật (trừ các bệnh viện y học cổ truyền và Phòng khám bệnh nghề nghiệp);
 13. c) Chủ trì thẩm định điều kiện và trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, bệnh viện tư nhân, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành khác theo quy định của pháp luật và một số kỹ thuật cao đặc biệt đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh không trực thuộc Bộ Y tế theo quy định;
 14. d) Thẩm định nội dung chuyên môn và cấp xác nhận nội dung quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
 15. Về hoạt động dược bệnh viện:
 16. a) Đầu mối xây dựng danh mục thuốc chủ yếu sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 17. b) Đầu mối tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện;
 18. c) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về dược lâm sàng đối với các cơ sở khám chữa bệnh (bao gồm việc xây dựng danh mục thuốc để sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả trong khám bệnh, chữa bệnh; giám sát công tác kê đơn và chỉ định thuốc, tổ chức thông tin thuốc cho người hành nghề và thực hiện việc giám sát, theo dõi phản ứng có hại của thuốc);
 19. d) Là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo phòng chống kháng thuốc Quốc gia trong việc triển khai kế hoạch hành động quốc gia phòng chống kháng thuốc.
 20. Làm đầu mối chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện: công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp; khám chữa bệnh cho người cao tuổi; công tác y tế phục vụ cho các hội nghị, sự kiện quan trọng của Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức ứng cứu, tiếp nhận và điều trị nạn nhân trong các vụ dịch bệnh, thiên tai, thảm họa, tai nạn giao thông, bạo lực giới.
 21. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các giải pháp nhằm quản lý chất lượng, nâng cao năng lực, phát triển hệ thống khám, chữa bệnh trong phạm vi toàn quốc; tổ chức đánh giá, chứng nhận chất lượng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt chuẩn và đánh giá, chứng nhận chất lượng xét nghiệm y học thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra việc tuân thủ các quy định về chứng nhận chất lượng bệnh viện của các tổ chức đánh giá.
 22. Đầu mối chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công tác giảm quá tải bệnh viện; xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh và mạng lưới chỉ đạo tuyến; tổ chức thực hiện hoạt động chuyển giao kỹ thuật công nghệ, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 23. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng liên tục, cập nhật kiến thức y khoa cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh, quản lý chất lượng xét nghiệm và quản lý các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước khác của Cục.
 24. Hướng dẫn thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
 25. Tham gia xây dựng quy định và phối hợp thẩm định về tiêu chuẩn phân hạng; điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tham gia xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, xã hội hóa dịch vụ y tế, hợp tác công tư và các chính sách khác trong khám bệnh, chữa bệnh.
 26. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.
 27. Chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục.
 28. Chủ trì, tổ chức hoặc tham gia thực hiện thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật.
 29. Quản lý tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 30. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao:

– Đầu mối chỉ đạo hướng dẫn việc phát triển thí điểm mô hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sỹ gia đình;

– Đầu mối xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân gắn với quản lý sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ;

– Đầu mối khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, ghi nhận ý kiến phản hồi của người bệnh và nhân viên y tế về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục;

– Đầu mối thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh trong chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin và bom mìn lên sức khỏe con người;

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

 1. Lãnh đạo Cục: gồm Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo các quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

 1. Cơ cấu tổ chức
 2. a) Văn phòng Cục;
 3. b) Phòng Nghiệp vụ – Thanh tra – Bảo vệ sức khỏe Cán bộ;
 4. c) Phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn;
 5. d) Phòng Phục hồi chức năng – Giám định;

đ) Phòng Quản lý hành nghề khám, chữa bệnh;

 1. e) Phòng Quản lý chất lượng – Chỉ đạo tuyến;
 2. g) Các đơn vị sự nghiệp:

– Trung tâm Phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh;

– Tạp chí bệnh viện.

 1. Cơ chế hoạt động:
 2. a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoạt động theo chế độ thủ trưởng;
 3. b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;
 4. c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế;
 5. d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.
 6. Biên chế

Biên chế của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

 1. Kinh phí

Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.
 2. Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ Nội vụ;
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các ngành;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TCCB, KCB, PC.
BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

4518_QD_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!