Quyết định 3874/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính”

1201
Quyết định 3874/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn
Quyết định 3874/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính"
3/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 3874/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

  QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”.

Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chừa bệnh trong cả nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 5;

Bộ trưởng (để báo cáo);

Các Thứ trưởng;

Cổng thông tin điện từ Bộ Y tế; Website Cục KCB;

THỨ TRƯỞNG

NGUYỄN VIẾT TIẾN

Quyết định 3874/QĐ-BYT ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính”

 

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 3874_QĐ_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!