Quyết định 188/QĐ-QLD Về việc hủy Giấy chứng nhận hồ sơ công bố doanh nghiệp tổ chức Chuỗi nhà thuốc của Công ty cổ phần Dược Vacopharm

1280
Quyết định 188/QĐ-QLD
Quyết định 188/QĐ-QLD
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 188/QĐ-QLD Về việc hủy Giấy chứng nhận hồ sơ công bố doanh nghiệp tổ chức Chuỗi nhà thuốc của Công ty cổ phần Dược Vacopharm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 188/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận hồ sơ công bố doanh nghiệp tổ chức Chuỗi nhà thuốc của Công ty cổ phần Dược Vacopharm

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư 03/2009/TT-BYT ngày 01/06/2009 quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Chuỗi nhà thuốc GPP;

Theo Công văn số 1043/SYT-NVD ngày 27/04/2017 của Sở Y tế Long An về việc tổ chức, quản lý và hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP trong đấu thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Dược Vacopharm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy giấy chứng nhận hồ sơ công bố doanh nghiệp tổ chức Chuỗi nhà thuốc GPP của Công ty cổ phần Dược Vacopharm số 621/CN-QLD theo Quyết định số 621/QĐ-QLD ngày 18/11/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc cấp Giấy chứng nhận hồ sơ công bố doanh nghiệp tổ chức chuỗi nhà thuốc GPP cho công ty Cổ phần Dược Vacopharm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Dược – Cục Quản lý dược, Giám đốc Công ty cổ phần Dược Vacopharm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định 188/QĐ-QLD Về việc hủy Giấy chứng nhận hồ sơ công bố doanh nghiệp tổ chức Chuỗi nhà thuốc của Công ty cổ phần Dược Vacopharm

VĂN BẢN GỐC: [sociallocker id=7424]188_QD_QLD_VNRAS[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!