Quyết định 1499/QĐ-BYT Về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài

933
Quyết định 1499/QĐ-BYT
Quyết định 1499/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 1499/QĐ-BYT Về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1499/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 nám 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Công ty Caraway Pharmaceuticals. (Địa chỉ: Plot # 12, Street # N-3, National Industrial Zone (RCCI), Rawat, Islamabad, Pakistan) số 271- 7/GP-2013/01 do Bộ Y tế cấp ngày 24 tháng 01 năm 2013 theo Quyết định số 217/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Lý do:

  • Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật;
  • Không thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý về hồ sơ đăng ký thuốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CỤC TRƯỞNG

TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG (ĐÃ KÝ)

Quyết định 1499/QĐ-BYT Về việc rút Giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của 01 doanh nghiệp nước ngoài

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

1499_QD_BYT_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!