Dự thảo sửa đổi thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc

1184
Dự thảo sửa đổi thông tư 52/2017/TT-BYT
Dự thảo sửa đổi thông tư 52/2017/TT-BYT
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /2018/TT-BYT   Nội, ngày    tháng    năm 2018

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT  ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.
1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:
“3. Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi thì phải ghi số tháng tuổi, ghi tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh.”
2. Bổ sung Khoản 2 Điều 14 như sau:
“c) Chỉ đạo việc tổ chức các cơ sở bán thuốc gây nghiện cho người bệnh ngoại trú. Đối với những quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở bán thuốc gây nghiện thì khoa dược của bệnh viện trên địa bàn phải cung ứng (theo giá mua) thuốc gây nghiện cho người bệnh ngoại trú để bảo đảm cung cấp đủ thuốc cho người bệnh.
d) Thông báo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn về danh sách các cơ sở cấp, bán thuốc gây nghiện.”
3. Sửa đổi Mẫu đơn thuốc quy định tại Phụ lục 1 theo Phụ lục được ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2018.
Khoản 3 Điều 6 và Mẫu đơn thuốc quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc hoá dược, thuốc dược liệu, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

– Ủy ban các VĐXH của QH (để giám sát);

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Y tế các Bộ, Ngành;

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– VP Bộ, TTra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc BYT;

– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

– Cổng Thông tin điện tử BYT;

– Lưu: VT, PC, KCB (02).

  KT. BỘ TRƯ­ỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

Dự thảo sửa đổi thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về về đơn thuốc và kê đơn thuốc

DOWNLOAD DỰ THẢO DƯỚI ĐÂY

TT sua doi Thong tu 52 don thuoc, ke don thuoc. Phu luc 1- don thuoc

TT sua doi Thong tu 52 don thuoc, ke don thuoc

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!