Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

1561
Dự thảo sửa đổi thông tư 30
5/5 - (3 bình chọn)

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:       /2016/TT-BYT Hà Nội, ngày    tháng    năm 2016

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày
12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

—————————————————————————

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 thảng 11 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

 1. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 2
 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“9. Giấy tờ quy định điểm h, i và m tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định 36/2016/NĐ-CP đối với trang thiết bị y tế thuộc mục 25.1 và mục 25.2 của Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này phải”.

3. Sửa đổi, bổ sung Mục 25 Phụ lục số I như sau:

TT Mô tả hàng hóa Mã hàng
25 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát chẩn đoán invitro

 

TT Mô tả hàng hóa Mã hàng
25.1 Không sử dụng cùng thiết bị y tế 3006.20.00

3822.0010

3822.0020

3822.0090

3002.10.90

3002.90.00         3006.30.30

3006.30.90

25.2 Sử dụng cùng thiết bị y tế để xác định nhóm máu, HIV, viêm gan, Syphilis, CMV, Rubella, Toxoplasmosis, Zika
25.3 Các loại khác

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ);
 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục KSTTHC);
 • Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;                                            
 • Các Thứ trưởng Bộ Y tê (để chỉ đạo thực hiện);
 • UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Hội Thiết bị y tế Việt Nam;
 • Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
 • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
 • Lưu: VT, PC, TB-CT (05 bản).

VĂN BẢN GỐC: Du thao sua doi TT30

Dự thảo sửa đổi thông tư 30 nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!