Công văn 13884/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

1622
Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 13884/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13884/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015
Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN về việc cập nhật Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben vào danh mục các chất không được dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục II- Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN);

Theo báo cáo của các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tiếp theo Công văn số 6577/QLD-MP ngày 13/4/2015 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật các chất dùng trong mỹ phẩm, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các sản phẩm mỹ phẩm nêu tại Danh mục I – Các sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài bị thu hồi và Danh mục II – Các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước bị thu hồi kèm theo công văn này.

– Lý do thu hồi: sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức đã công bố có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben là các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định mới cập nhật của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

– Thời gian thực hiện việc đình chỉ lưu hành và thu hồi: từ ngày 31/7/2015.

  1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có tên tại danh mục đính kèm công văn này phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

– Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015.

  1. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

– Tiến hành thu hồi tất cả các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben do Sở Y tế đã cấp cho các tổ chức, cá nhân đứng tên công bố tại Sở Y tế theo quy định, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015.

– Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben theo danh mục các sản phẩm mỹ phẩm và doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêu trong công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (www.dav.gov.vn/Quản lý mỹ phẩm). Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm túc việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/08/2015.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
– Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia (để b/c);
– Cục Quản lý Thị trường -Bộ Công Thương (để p/h);
– Thanh tra Bộ (để Phối hợp)
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
– Trang thông tin điện tử Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr D&MP, MP.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

Danh mục I – Các sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài bị thu hồi Danh mục 1

Danh mục II – Các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước bị thu hồi Danh muc 2

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 13884/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015
Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN về việc cập nhật Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben vào danh mục các chất không được dùng trong mỹ phẩm (Phụ lục II- Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN);

Theo báo cáo của các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tiếp theo Công văn số 6577/QLD-MP ngày 13/4/2015 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật các chất dùng trong mỹ phẩm, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các sản phẩm mỹ phẩm nêu tại Danh mục I – Các sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài bị thu hồi và Danh mục II – Các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước bị thu hồi kèm theo công văn này.

– Lý do thu hồi: sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức đã công bố có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben là các chất không được phép sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định mới cập nhật của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.

– Thời gian thực hiện việc đình chỉ lưu hành và thu hồi: từ ngày 31/7/2015.

  1. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có tên tại danh mục đính kèm công văn này phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

– Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015.

  1. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.

– Tiến hành thu hồi tất cả các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben do Sở Y tế đã cấp cho các tổ chức, cá nhân đứng tên công bố tại Sở Y tế theo quy định, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2015.

– Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben theo danh mục các sản phẩm mỹ phẩm và doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêu trong công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược (www.dav.gov.vn/Quản lý mỹ phẩm). Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm túc việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm trong thành phần công thức có chứa Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/08/2015.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
– Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia (để b/c);
– Cục Quản lý Thị trường -Bộ Công Thương (để p/h);
– Thanh tra Bộ (để Phối hợp)
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
– Trang thông tin điện tử Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr D&MP, MP.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

Danh mục I – Các sản phẩm mỹ phẩm nước ngoài bị thu hồi Danh mục 1

Danh mục II – Các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước bị thu hồi Danh muc 2

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!