Công văn 21380/QĐ-QLD danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK đợt 146-153

2579
Danh mục nguyên liệu 146 153
5/5 - (9 bình chọn)

Công văn 21380/QĐ-QLD danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK Danh mục nguyên liệu 146 153

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21380/QĐ-QLD

V/v công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK (thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146-153)

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 146 đến đợt 153 theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn.

Công văn này thay thế các công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015, công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 và công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược.

Nơi nhận:
– Như trên
– Tổng Cục Hải quan (để p/h);- Website Cục QLD
– Lưu: VP, ĐK.
CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

Văn bản gốc: 21380_QLD_DK

Các danh mục đính kèm: 146 147 148 149 150 151 152 153

Công văn 21380/QĐ-QLD danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK Danh mục nguyên liệu 146 153

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 21380/QĐ-QLD

V/v công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK (thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146-153)

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 146 đến đợt 153 theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn.

Công văn này thay thế các công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015, công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 và công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược.

Nơi nhận:
– Như trên
– Tổng Cục Hải quan (để p/h);- Website Cục QLD
– Lưu: VP, ĐK.
CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 

Văn bản gốc: 21380_QLD_DK

Các danh mục đính kèm: 146 147 148 149 150 151 152 153

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!