Công văn 1298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146

885
Công văn 1298/QLD-ĐK
Công văn 1298/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 1298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146

BỘ Y TẾ
CỤC QUN DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1298/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu thuộc danh mục thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước cấp số đăng ký ngày 12/8/2014 (Đợt 146) theo Phụ lục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn – Mục TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, ĐK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

Công văn 1298/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]1298_QLD_DK_DANH MUC 1298_QLD-DK_VNRAS[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!