CÔNG VĂN SỐ 100 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

664
công văn 100/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 100 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải thực hiện cấp phép
nhập khẩu của thuốc trong nước đã
được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc câp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT.Trương Quốc Cường (để b/c);                               TUQ.CỤC TRƯỞNG
  • Các Phó Cục trưởng (để b/c);                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC
  • ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);                                    Đỗ Minh Hùng
  • Phòng QLKDD (để phối họp);
  • Tổng Cục Hải Quan (đểphối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIẺM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP  KHẨU (Đính kèm Công văn số: 100 QLD-ĐK ngày 08/01/2018  của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng kv lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sờ sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên

liệu

1 Pycip 500 VD-22606-15 26/05/2020 Công Ty Cổ Phần

PYMEPUARCO

Ciprofloxacin hydrochloride USP 32 Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd. Zhejiang provincial chemical and medical materials base linhai zone, Linhai city, Zhejiang province China

 

CÔNG VĂN SỐ 100 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI CẤP PHÉP NHẬP KHẨU.

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]100_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!