Công văn số 546/KH-BYT kế hoạch truyền thông nhân ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam

825
Công văn số 546/KH-BYT kế hoạch truyền thông nhân ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam
Công văn số 546/KH-BYT kế hoạch truyền thông nhân ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 546 /KH-BYT

 

Hà Nội, ngày 12tháng 6 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – 01/7/2018

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”, với mục đích tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT), tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật BHYT, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018 với những nội dung chủ yếu sau:

 1. MỤC TIÊU

Tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại tuyến y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

 1. CHỦ ĐỀ
 2. Chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2018

Nhằm tiếp tục vận động, huy động các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, các tổ chức, hội, đoàn thể và toàn thể người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2018 là ’’Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở” với một số thông điệp chủ yếu sau:

 • Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân;
 • Tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở, vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân;
 • Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;
 • Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình;
 • Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững;
 • Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mồi gia đình, mồi tổ chức và cả cộng đồng;

 

III. Nội dung hoạt động

Ngoài các hoạt động thường xuyên trong công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, công tác truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2018 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

 1. Tại Trung ương: Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tố chức các hoạt động
 2. Gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí nhân Ngày bảo hiểm y tế

Việt Nam

 • Thời gian, địa điểm, thành phần: Tổ chức theo Kế hoạch gặp mặt cung cấp thông tin báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 đã được Bộ Y tế ban hành tại Kế hoạch số 439/KH-BYT ngày 18/5/2018 về hoạt động truyền thông nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2018.
 • Nội dung: Giới thiệu ý nghĩa của Ngày BHYT Việt Nam, chủ đề truyền thông về BHYT nhân ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2018 và những trọng tâm của công tác truyền thông năm 2018; Tình hình triển khai thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2018.
 • Đơn vị thực hiện: Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế.
 • Đơn vị phối hợp: Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tể; Ban Thực hiện chính sách BHYT- BHXH Việt Nam.
 1. Soạn thảo công văn gửi ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo triển khai thực hiện truyền thông về BHYT nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7
 • Nội dung: Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho UBND xây dựng Kế hoạch truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT năm 2018 nói chung và thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2018.
 • Đơn vị thực hiện: Vụ Bảo hiểm y tế
 1. Thực hiện truyền thông trực quan, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
 • Treo băng rôn, biểu ngữ về truyền thông về chính sách BHYT

+ Nội dung: Tổ chức treo các biểu ngữ, băng rôn, phướn tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT với các thông điệp truyền thông theo chủ đề của năm 2018 trên tác tuyến phố chính, khu đông dân cư của Thành phố Hà Nội, nhằm vận động, huy động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và cá nhân nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 6-7/2018;

+ Đơn vị thực hiện: Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Thành phổ Hà Nội tổ chức thực hiện.

 • Xây dựng và phát sóng các phóng sự truyền hình, phát thanh, các bài viết trên các báo, đài

+Nội dung: Phối hợp với các đài Truyền hình, các cơ quan thông tin báo chí xây dựng và phát sóng các phóng sự truyền hình, phát thanh, các bài viết tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 6-7/2018;

+ Đơn vị thực hiện: Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế.

 1. Tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở” nhân ngày BHYT Việt Nam
  • Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8g 30, dự kiến ngày 29/ 6/2018
  • Đia điểm:
 • Tại điểm cầu Trung ương: Tại Hà Nội (Dự kiến tại Hội trường tầng 3, nhà A, Bọ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội)
 • Tại điểm cầu địa phương: Do các tỉnh, thành phố lựa chọn.
  • Chủ trì:
 • TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Thành phần đại biểu mòi dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương:
 • Đại diện Văn phòng Chính phủ; ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ban Dân nguyện Quốc hội; Ban Kinh tế Trung ương, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội;
 • Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Ytế
 • Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Ban, Vụ, Trung tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Đại diện ủy ban nhân dân và một số Sở, ban, ngành của Thành phố Hà

Nội;

 • Đại diện một số bệnh viện Trung ương, Bộ, ngành;
 • Đại diện một số bệnh viện/Trung tâm y tế tuyến huyện, Trạm y tế tại một số tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc
 • Đại diện một số bệnh viện tư nhân;
 • Các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương, báo ngành tại Hà Nội.
 • Thành phần hội nghị tại điểm cầu địa phương
 • Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, Liên đoàn lao động và các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, lãnh đạo UBND một số quận, huyện.
 • Lãnh đạo Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Báo BHXH tại Tp! Hồ Chí Minh dự họp tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Nội dung Hội nghị:
 • Đánh giá tình hình thực hiện BHYT 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018;
 • Đưa ra các giải pháp thực tế nhằm nâng cao chất lượng khám chừa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở, cụ thể:

+ Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT ờ tuyến y tế cơ sở, đặc biệt tại các trạm y tế tuyến xã, giảm tỷ lệ chuyển tuyến lên tuyến trên;

+ Đảm bảo việc cung ứng và sử dụng thuốc tại trạm y tế xã, phường;

+ Đảm bảo việc tổ chức khám chữa bệnh BHYT đối với các bệnh không lây nhiễm tại tuyến y tế cơ sở;

 • Chương trình cụ thể (có phụ lục đính kèm)
 • Đơn vị thực hiện:
 • Đơn vị chủ trì: Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tể
 • Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và các Vụ/Cục có liên quan của Bộ Y tế; Ban thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm truyền thông, Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 1. Truyền thông tại địa phưong

Căn cứ vào các nội dung hoạt động tại Trung ương và chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố:

 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân “Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7” phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chủ đề truyền thông của năm.
 • Phối hợp tổ chức điểm cầu Hội nghị trực tuyến tại địa phương.
 1. KINH PHÍ
 2. Kinh phí tại trung ương
 • Kinh phí truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2018 của Bộ Y tế;
 • Kinh phí hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 • Các nguồn khác (nếu có).
 1. Kinh phí tại địa phương:
 • Kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội các tỉnh/thành phố
 • Kinh phí truyền thông, giáo dục sức khỏe tại địa phương

– Các nguồn khác (nếu có).

 1. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Vụ Bảo hiểm y tế: Là đầu mối phối hợp với các Vụ/Cpc cùa Bộ Y tê các Ban Trung tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch truyện thông nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

2 Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng: Làm đầu mối phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế, Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí, đăng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 1. Văn phòng Bộ:
 • In và treo khẩu hiệu về Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam tại cơ quan Bộ Y te;
 • Phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tể mời đại biểu tham dự hội nghị và chuân bị các điều kiện hậu cần để tổ chức Hội nghị.
 1. Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe trung ương

Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng tô chức buôi mặt báo chí nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7, và thực hiện các hoạt động truyền thông BHYT liên quan.

 1. Các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế: Phối hợp với Vụ Bảo hiểm y tế chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện các hoạt động của kế hoạch.
 2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ kinh phí và chỉ đạo các Vụ, Ban, Trung tâm, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia phôi hợp với Bộ Y tế trong chuẩn bị nội dung, hậu cần và tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.
 3. Sở Y tế các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

– Phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tình, thành phô kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày bảo hiêm y tê Việt Nam 1/7 và Hội nghị trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chủ đề truyền thông của năm.

Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức hoạt động phổ biến, tuyên truyền học tập chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người khám bệnh tại cơ sở về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi và các quy định chính sách của pháp luật bảo hiểm y tế

 1. Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các bộ, ngành
 • Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức hoạt động phổ biến, tuyên truyền học tập chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người khám bệnh tại cơ sở về vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi và các quy định chính sách của pháp luật bảo hiểm y tế

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” năm 2018, Bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục, Văn phòng, đơn vị và Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ, ngành, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình tổ chức, thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế – 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để kịp thời giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

PHẠM LÊ TUẤN

 

Công văn số 546/KH-BYT kế hoạch truyền thông nhân ngày bảo hiểm Y tế Việt Nam

TẢI VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 546_KH_BYT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!