CÔNG VĂN SỐ 21930 /QLD-CL VỀ VIỆC CÁC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S- GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU VÀ CẦN BỔ SUNG GIẢI TRÌNH (ĐỢT 53)

814
CÔNG VĂN 21930 QLD-CL
CÔNG VĂN 21930 QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
SỐ: 21930/QLD-CL Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

V/v các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở
sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-
GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu
và cần bỔ sung giải trình (ĐỢT 53)

 

Kính gửi:  …………………………………………………………………

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Cục Quản lý Dược thông báo cho các doanh nghiệp có hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình trong Đợt 53 theo các danh sách như sau:

Phụ lục 1:

Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP không đạt yêu cầu (Đợt 53): Trong danh sách đã nêu rõ lý do hồ sơ không đạt yêu cầu.

Phụ lục 2:

Danh sách các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP cần bổ sung giải trình (Đợt 53): Đề nghị doanh nghiệp căn cứ nội dung cần bổ sung và giải trình tại Phụ lục 2 kèm theo công văn này để gửi công văn bổ sung và giải trình về Cục Quản lý Dược trước trong vòng 01 tháng kể từ ngày công bố. Nếu quá thời gian trên, doanh nghiệp không tiến hành bổ sung giải trình, hồ sơ đề nghị công bố sẽ xếp loại không đạt yêu cầu.

(Các Phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc)

Cục Quản lý Dược thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • TT Trương Quốc Cường (để b/c);
  • Website Cục Quản lý Dược;
  • Lưu: VT, CL (2b).

VĂN BẢN GỐC

CÔNG VĂN SỐ 21930 /QLD-CL VỀ VIỆC CÁC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC ĐẠT TIÊU CHUẨN PIC/S- GMP VÀ EU-GMP KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU VÀ CẦN BỔ SUNG GIẢI TRÌNH (ĐỢT 53)

[sociallocker id=7424]21930_QLD_CL_2017_VNRASDS_Không_đạt-Đợt53DS_Giải_trình-Đợt53[/sociallocker]

COPY XIN GHI RÕ NGUỒN VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!