Công văn số 191/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 06 tháng 11 năm 2023 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

535
Công văn số 191/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 06 tháng 11 năm 2023 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn số 191/PYT Phòng y tế Quận Thanh Xuân ngày 06 tháng 11 năm 2023 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Đánh giá

Tải bản PDF Công văn TẠI ĐÂY

UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG Y TẾ

Số:191/PYT

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:
– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập
– Các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc
– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm.

Phòng Y tế quận Thanh Xuân nhận được Công văn số 5177/SYT-NVD; Công văn số 5179/SYT-NVD; Công văn số 5182/SYT-NVD ngày 02/11/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc định chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất (có gửi văn bản kèm theo).

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, phòng Y tế quận thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quận biết, đồng thời yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự rà soát, thu hồi; không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và báo cáo nhanh việc thực hiện về phỏng Y tế theo địa chi email: [email protected].

Phòng Y tế quận sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở ./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Tổ quản lý YT-XH phường.
-Lưu: VT, YT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Hồng Diệp

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ Y TẾ

Số: 5177/SYT-NVD
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9908/QLD-MP ngày 26/10/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có công văn kèm theo), thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml (Số lô: 082021; NSX: 25/11/2021; HSD: 25/11/2024; Trên nhãn ghi thông tin: Số công bố 5088/19/CBMP-HN; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed, địa chỉ: C12-TT6, Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế, địa chỉ: BT1.1 Khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Lý do: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có).

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo)
– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T, MP, TP Hà Nội (để thực hiện)
– Văn phòng Sở; (để đăng tải)
-Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 9908 /QLD-MP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương – Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed;
(Địa chỉ: C12-TT6, Khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội)
– Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế. (Địa chỉ: BT1.1 Khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 45 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 3282/SYT-NVD ngày 16/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An gửi kèm công văn số 126/KN-KHTC đề ngày 29/6/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Nghệ An, Phiếu kiểm nghiệm số 463 ngày 28/6/2023 và hồ sơ liên quan báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml (Số lô 082021; NSX: 25/11/2021: HSD: 25/11/2024: Trên nhãn ghi thông tin: Số công bố 5088/19/CBMP-HN; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trưởng: Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed, địa chỉ: C12-TT6, Khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông. TP. Hà Nội; Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế, địa chỉ BT 1.1 Khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tinh Nghệ An lấy mẫu tại Nhà thuốc cơ sở 2 Toản Nhung (Địa chỉ: Số 38, đường Hồ Tông Thốc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml (Số lô: 082021; NSX: 25/11/2021; HSD: 25/11/2024; Trên nhãn ghi thông tin: Số công bố 5088/19/CBMP-HN; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed, địa chỉ: C12-TT6, Khu đô thị Văn Quán-Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế, địa chi: BT 1.1 Khu đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

-Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước tắm gội thảo được Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;
– Tiến hành thu hồi lộ sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Công ty cổ phần tập đoản dược phẩm Starmed, Công ty cổ phần Grandstar Quốc tế phải:
– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước – tắm gội thảo dược Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp úng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2023.

4. Đề nghị Sở Y tế Hà Nội:
– Kiểm tra Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed, Công ty cổ phần
Grandstar Quốc tế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. – Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Nước tắm gội thảo dược Dr. Papie – Hộp 1 chai 230 ml không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2023./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/cáo).
– VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
– Trang TTĐT Cục QLD;
-Lưu: VT, PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾSố:5179/SYT-NVDV/v định chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;

– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9907/QLD-MP ngày 26/10/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có công văn kèm theo), thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose –Chai 180 ml (Số lô: 080; NSX: 16/07/22; HSD: 16/07/25; Số công bố 3893/18/CBMP-HN; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần đầu tư Kim Long, địa chỉ: Lô 2A, Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fusi, địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).

Lý do: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên;

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược (để báo cáo);
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo);
– T.Tr Sở, P. QLHN, TTKN T, MP, TP Hà Nội.
(để thực hiện);
– Văn phòng Sở; (để đăng tải website);
-Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hưng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 9907 /QLD-MP

V/v đình chỉ lại hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công ty cổ phần đầu tư Kim Long; (Địa chỉ: Lô 24. Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liên, TP. Hà Nội)
– Công ty TNHH dược phẩm Fusi. (Địa chi: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội)

Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế:
Căn cứ Điều 45 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Căn cứ Công văn số 3282/SYT-NVD ngày 16/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An gửi kèm công văn số 171/TB-KN đề ngày 24/8/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm. Thực phẩm tinh Nghệ An, Phiếu kiểm nghiệm số 621 ngày 22/8/2023 và hồ sơ liên quan bảo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose – Chai 180 ml (Số lô: 080; NSX: 160722; HSD: 160725 Số công bố 3893/18/CBMP-HN; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần đầu tư Kim Long, địa chỉ: Lô 2A, Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fusi, địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại Công ty cổ phần Dược và TBYT Linh Lang (Địa chỉ: Số 37, đường Lục Niên, phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose – Chai 180 ml (Số lô: 080; NSX: 16/07/22: HSD: 16/07/25; Số công bố 3893/18/CBMP-HN; Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần đầu tư Kim Long, địa chỉ: Lô 2A, Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn. quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội: Nhà sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Fusi, địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hỏa, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội).

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose – Chai 180 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;
– Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

3. Công ty cổ phần đầu tư Kim Long, Công ty TNHH dược phẩm Fusi phải:
– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phổi, sử dụng lô sản phẩm Gel vệ
sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose – Chai 180 ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ
các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp
ứng quy định.
– Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose – Chai 180 ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2023.

4. Đề nghị Sở Y tế Hà Nội:
– Kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư Kim Long, Công ty TNHH dược phẩm Fusi trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.
– Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Gel vệ sinh phụ nữ Oganic Lucky Rose – Chai 180 ml không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2023./.

 

Nơi nhận:
– Như trên.
– Cục trưởng (để b/cáo),
– VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, PCHN, MP (XH).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 5182/QLD-MP

V/v đình chỉ lại hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:
– Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã;
– Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 9918/QLD-MP ngày 26/10/2023 của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (có công văn kèm theo), thông báo: Đinh chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế- Chai 500 ml (số lô: 004; NSX: 03/06/2023; HSD: 03/06/2026; Số công bố: 0334/20/CBMP-LA; do công ty do Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa sinh Hà Nội (địa chỉ: Lô S-3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam) sản xuất; Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (địa chỉ: Tầng 5 Mplaza Saigon Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn chất bào quản Methylisothiazolinon (MIT)/Methylchloroisothiazolinon (MCT).

Sở Y tế Hà Nội thông báo:

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên,

2. Phòng Y tế: thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có);

3. Văn phòng – Sở Y tế Hà Nội đăng thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)
– Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo)
– Các Phòng: NVD, QLHN; T.Tr Sở; TTKN T, MP, TP Hà Nội (để thực hiện)
– Văn phòng Sở; (để đăng tải)
-Lưu: VT, NVD.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 9918/QLD-MP

V/v đình chỉ lại hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (Địa chỉ: Tầng 5 Mplaza Saigon Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam):
– Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa sinh Hà Nội (địa chỉ: Lô S-3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam)

Căn cứ quy định tại Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Điều 45 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm; Căn cứ Công văn số 670/VKNTTW-KHTH đề ngày 22/9/2023 của Viện
Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 53L 644 ngày 22/9/2023 và hồ sơ liên quan báo cáo lô sản phẩm Sửa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế – chai 500ml (Số lô: 004; NSX: 03/06/2023; HSD: 03/06/2026; Số công bố: 0334/20/CBMP-LA; do Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa sinh Hà Nội (địa chỉ: Lô S-3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam) sản xuất; Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (địa chỉ: Tầng 5 Mplaza Saigon Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại Vinmart (Địa chỉ: tòa nhà Rice City Linh Đàm, Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai. Thành phố Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chi tiêu giới hạn chất bảo quản Methylisothiazolinon (MIT)/Methylchloroisothiazolinon (MCT).

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lộ sản phẩm Sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế – chai 500ml (Số lô: 004; NSX: 03/06/2023; HSD: 03/06/2026 Số công bố: 0334/20/CBMP-LA; do Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa sinh Hà Nội (địa chỉ: Lô S-3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam) sản xuất; Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (địa chi: Tầng 5 Mplaza Saigon Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn chất bảo quản Methylisothiazolinon (MIT)/Methylchloroisothiazolinon (MCT).

2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng lô Sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế – chai 500ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

– Tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn nên thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. vị thực

3. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế – chai 500ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.
– Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế — chai 500ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 01/12/2023.

4. Đề nghị Sở Y tế Long An, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: – Kiểm tra cơ sở sản xuất Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn hóa sinh Hà Nội (địa chỉ: Lô S-3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam), cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce (địa chỉ: Tầng 5 Mplaza Saigon Số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) trong việc chấp
hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh mỹ phẩm.
– Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa tay dưỡng ẩm hương cam quế – chai 500ml không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12/2023./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Quản lý Dược; (để báo cáo)
– VKNT TW, VKNT TP. HCM (để biết)
– Trang TTĐT Cục QLD
-Lưu: VT, MD (MH)

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tạ Mạnh Hùng

 

Ngày viết:
Giáo sư – Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi sinh ngày 2 tháng 1 năm 1919 tại xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và mất ngày 3 tháng 2 năm 2008. Ông là một nhà nghiên cứu dược học nổi tiếng và là “cây đại thụ” của nền y học cổ truyền Việt Nam.
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!