CÔNG VĂN 1903/QLD-ĐK DANH MỤC DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHÂỦ

910
công văn số 1903/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1903/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SDK trước 01/07/2014

Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo;

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khấu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

 

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ.CỤC TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC

Nguyễn Huy Hùng

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU.
(Đính kèm Công văn số: 1903/QLD-ĐK ngày 25/01/2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,45% VD-18094-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Dominion Salt Limited 89 Totara Street, Mount Maunganui, New Zealand PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand New

Zealand

2 Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,45% VD-18094-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Esco – European Salt company GmbH & Co. KG Karlstrasse 80, D-47495 Rheinberg Germany
3 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-IA (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Dominion Salt Limited 89 Totara Street, Mount Maunganui, New Zealand PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand New

Zealand

4 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Akzo Nobel Salt A/s Hadsundvej 17, 9550 Manager Denmark
5 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Esco – European Salt company GmbH & Co. KG Karlsưasse 80, D-47495 Rheinberg Germany
6 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Potassium Chloride EP 6 K+S KaLi GmbH Plant Werra, Site Wintershall In der Aue, 36266 Heringen, Werra Gennany
7 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-IA (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công tỵ-àýHH » B.Braun Việt Nam Calcium chloride Dihydrate EP 6 Maceo Organiques, s.r.o. Zahradni 46c, 792 01 Bruntál Czech

Republic

8 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Magnesium

Chloride

Hexahydratc

EP 6 Maceo Organiques, s.r.o. Zahradni 46c, 792 01 Bruntál Czech

Republic

9 Duna dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Glacial acetic acid EP 6 Profagus GmbH Uslarer Straße 30, 37194 Bodenfelde Germany
10 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1 A (Acid) VD-18095-12 29/12/2018 Công ty TNIII1 B.Braun Việt Nam Glacial acetic acid EP6 Sản xuất tại: BP Chemicals Limited Hull, U.K. Đóng gói lại và kiểm nghiệm lại: CG Chemikalien GmbH & Co. KG Địa chỉ nhà sản xuất: Saltend, Hull, HU 12 8DS, United Kingdom.

Địa chỉ nhà đóng gói lại, kiểm nghiệm: Ulmcr Straße 1,30880 Laatzen, Germany

Germany
11 Dung dịch thấm phân máu đậm đặc HD-1B (Bicarbonat) VD-18096-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Bicarbonate EP6 Solvay Chemicals GmbH Xantener Strasse 237, D-47495 Rheinberg Germany
12 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B (Bicarbonat) VD-18096-12 29/12/2018 Công tvTNHH B.Braun Việt Nam Sodium Bicarbonate EP 6 CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG. D-34918 Stassfurt Germany
13 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc IIO-1B (Bicarbonat) VD-18096-12 29/12/2018 Công ty TNHI I B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP6 Dominion Salt Limited 89 Totara Street, Mount Maunganui, New Zealand PO Box 4249, Mount Maunganui South 3149, New Zealand New

Zealand

14 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B (Bicarbonat) VD-18096-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Akzo Nobel Salt A/s Hadsundvej 17,9550 Manager Denmark
15 Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B (Bicarbonat) VD-18096-12 29/12/2018 Công ty TNHH B.Braun Việt Nam Sodium Chloride EP 6 Esco — European Salt company GmbH & Co. KG Karlstrasse 80, D-47495 Rheinberg Germany

 

CÔNG VĂN 1903/QLD-ĐK DANH MỤC DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1903_QL_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!