CÔNG VĂN SỐ 1881/QLD-CL CÔNG BỐ ĐỢT 24 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

1056
CÔNG VĂN SỐ 1881/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số :1881/QLD-CL

v/v công bố đợt  24 Danh sách
các công ty nước ngoài có thuốc
VI phạm chất lượng

Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Các công ty xuất nhập khẩu thuốc.

Thực hiện quy định tại Công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần Công văn số 13719/QLD-CL, Cục Quản lý Dược thông báo:

  • Công bố Đợt 24 – Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mầu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); trong đó:
  1. Rút tên của 02 công ty ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khâu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy dịnh tại khoản 3, Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược:
  • Aurobindo Phanna Ltd. –
  • Korea Arlico Pharm. Co., Ltd. – KOREA.
  1. Bổ sung 05 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm:
  • Alkem Laboratories Ltd. India – INDIA (Hậu kiểm);

Gracure Pharmaceutical Ltd. – INDIA (Hậu kiểm);

Inventia Healthcare Pvt.Ltd. India – INDIA (Hậu kiểm);

Medivvin Pharmaceuticals – INDIA (Hậu kiểm);

Efroze Chemical Industries (Pvt) Ltd, – PAKISTAN (Hậu kiếm).

  • Danh sách cập nhật Đạt 24 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
  1. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên  địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục quản lý dược thông báo để các cơ sở Y tế biết và thưc hiện.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

CÔNG VĂN SỐ 1881/QLD-CL CÔNG BỐ ĐỢT 24 DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NƯỚC NGOÀI CÓ THUỐC VI PHẠM CHẤT LƯỢNG

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1881_QLD_CL_2018_LIST1881_QLD_CL_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!