CÔNG VĂN SỐ 1127/QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

882
CÔNG VĂN SỐ 1127/QLD-ĐK
CÔNG VĂN SỐ 1127/QLD-ĐK
Đánh giá

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Số:1127/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải
thực hiện cấp phép nhập khẩu của
thuốc trong nước đã có giấy đăng ký
lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước
ngày 01/7/2014

Hà Nội ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 02/ĐK-DHT ngày 02/01/2018 của Công ty CPDP Hà
Tây về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải
thực hiện cấp phép nhập khẩu.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bổ Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm  soát đặc biệt
phải thực hiện cấp phép nhập khấu. (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP  PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn Số:/1127/QLD-ĐK ngày 19/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng
ký lưu hành
Tên  cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu làm
thuốc
TCCL của
nguyên liệu
Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ CO’ sở sản xuất
nguyên liệu
Tên

nước sản
xuất
nguyên
liệu

1 Aminazin VD-16899-12 01/8/2018 Công ty CP
Dược phẩm
Hà Tây
Chlorpromazine

hydrochloride

USP36 Donggang City Hongda
Pharmaceutical Co., Ltd
No. 1-2 Zhen Yang
Strec, Qianyang Town,
Donggang City
China
2 Phupogyl VD-16543-12 01/8/2018 Công ty CP
Dược phẩm
I là Tây
Metronidazole BP 2016 Hubei Hongvuan
Pharmaceutical
Technology Co., Ltd
No.8 Fengshan Road,
Industrial and Economic
Development Zone,
Luotian County,
Huanggang City, Hubei
Province, China
China
Danh mục này gồm 01 trang, 02 khoản./.

TUQ.CỤC TRƯỞNG                 

             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC

                                                        Đỗ Minh Hùng

CÔNG VĂN SỐ 1127/QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]1127_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!