CÔNG VĂN SỐ 105 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

867
CÔNG VĂN SỐ 105 /QLD-ĐK
CÔNG VĂN SỐ 105 /QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 105 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khấu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện .

TUQ.CỤC TRƯỞNG                 

             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÍ THUỐC

                                                                   Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐẰNG  KÝ LƯU  HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU (Đính kèm Công văn số: 105/QLD-ĐK ngày 08/01/2018 của Cục Quản lý Dược )

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuổc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sờ sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Faditac VD-27307-17 22/6/2022 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Famotidine USP35 SMS Lifesciences India Ltd. Unit-I, Sy. No. 180/2, Kazipalli Village, Jinnaram (M), Sangareddv District-502 319 India
2 Droxicef 500mg VD-23836-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Cefadroxil monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda ,08130 Barcelona Spain
3 Droxicef 500mg VD-23835-15 17/12/2020 Công Ty Cồ Phần

PYMEPHARCO

Cefadroxil monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda ,08130 Barcelona Spain
4 Droxicef 250mg VD-23834-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Cefadroxil monohydrate BP 2010 DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A. Santa Perpétua de Mogoda ,08130 Barcelona Spain
5 Pymetphage 1000 VD-23851-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần

PYMEPHARCO

Metformin hydrochloride EP 6.0 Vistin Pharma AS Fikkjebakke, Stuttlidalen 4, NO- 3766 Sannidal Norvvay

CÔNG VĂN SỐ 105 /QLD-ĐK CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG CẦN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

VĂN BẢN GỐC:

[sociallocker id=7424]105_QLD_ĐK_2018_VNRAS[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!