Công văn 9909/QLD-KD năm 2018 báo cáo triển khai CNTT nhà thuốc

779
Công văn 9909/QLD-KD năm 2018
Công văn 9909/QLD-KD năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 9909/QLD-KD

V/v báo cáo tình hình triển khai CNTT trong hoạt động chuỗi nhà thuốc GPP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

KHẨN

Kính gửi: Các công ty có triển khai chuỗi nhà thuốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại thông báo số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 21/5/2018 do Phó thủ tướng chủ trì về việc ứng dụng CNTT kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc;

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc có hiệu lực từ 08/3/2018 trong đó có quy định lộ trình đối với các loại hình cơ sở bán lẻ thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyên giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Cục Quản lý Dược đề nghị:

 1. Công ty báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý các nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc GPP, về hệ thống phần mềm quản lý chuỗi hiện đang sử dụng tại công ty, các thuận lợi, khó khăn (nếu có) trong quá trình triển khai.
 2. Báo cáo bằng văn bán gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ : 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử qua địa chỉ email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn trước ngày 10/6/2018.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược theo số điện thoại 024.38461525 (Ds.Nguyễn Huy Ngọc).

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

Nơi nhận:

– Như trên;

– VPVP (để b/c PTT Vũ Đức Đam);

– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

– Website Cục Quản Lý Dược

– Lưu: VT, KD (N)

CỤC TRƯỞNG

 

Vũ Tuấn Cường

 

Công ty:…….

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI CHUỖI NHÀ THUỐC

GPP CỦA CÔNG TY……

 1. THÔNG TIN CHUNG
 2. Tên Công ty:
 3. Địa chỉ:
 4. Điện thoại
 5. Email:
 6. Tên người lập báo cáo:
 7. HẠ TẦNG CNTT TẠI CÁC NHÀ THUỐC TRONG CHUỖI
 8. Tổng số nhà thuốc:
 9. Tổng số nhà thuốc có kết nối internet:….. Tỷ lệ:……. (%)
 10. Tổng số nhà thuốc có sử dụng phần mềm trong hoạt động:… Tỷ lệ:….(%).
 11. Phần mềm đang sử dụng:
  • Tên phần mềm:
  • Tên công ty cung cấp (Địa chỉ, số ĐT):
 • CÁC THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT
 1. Thuận lợi:
 2. Khó khăn:
 3. Đề xuất:
Người lập báo cáo

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc công ty

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

 

Công văn 9909/QLD-KD năm 2018 về việc báo cáo tình hình triển khai CNTT trong hoạt động chuỗi nhà thuốc GPP.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9909_QLD_KD_2018_VNRAS

9909_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!