Công văn 9908/QLD-ĐK năm 2018 triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

827
Công văn 9908/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 9908/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9908/QLD-KD
V/v triển khai liên thông kết ni cơ sở bán lẻ thuc
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại thông báo số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp ngày 21/5/2018 do Phó thủ tướng chủ trì về việc ứng dụng CNTT kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc theo Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và giai đoạn 2017 – 2020” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện tập đoàn Viettel, lãnh đạo một số Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nhằm triển khai các chỉ đạo về tăng cường hiệu quả quản lý thuốc tại nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng;

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc có hiệu lực từ 08/3/2018 trong đó có quy định lộ trình đối với các loại hình cơ sở bán lẻ thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu;

Để đảm bảo việc triển khai có hiệu quả đề án trên, Cục Quản lý Dược đề nghị Giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai kết nối mạng cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn theo tinh thần của nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, thông báo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Báo cáo thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, trong báo cáo nêu rõ thực trạng, kế hoạch triển khai và những khó khăn, vướng mắc (nếu có);
 2. Báo cáo gửi về Cục Quản lý Dược và file điện tử đến địa chỉ email: [email protected] trước ngày 10/6/2018. (Mu báo cáo đính kèm công văn này).

Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược – Cục Quản lý Dược theo số điện thoại 024.38461525 (Ds. Nguyễn Huy Ngọc).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– VPCP (để báo cáo PTT Vũ Đức Đam);
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
– Website Cục Quản lý Dược;
– Lưu: VT, KD (N).
CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

SỞ Y TẾ….

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ………..
(Kèm theo công văn số         ngày    /    /      của SYT….)

 1. THÔNG TIN CHUNG
 2. Sở Y tế:
 3. Địa chỉ:
 4. Điện thoại
 5. Email:
 6. Tên cán bộ lập báo cáo:
 7. HẠ TẦNG CNTT TẠI CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC
 8. Hạ tầng tổng thể
STT Loại hình cơ sở Tổng số cơ sở Cơ sở có kết nối internet Số cơ sở có sử dụng phần mềm
  Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)
1 Nhà thuốc          
2 Quầy thuốc          
3 Tủ thuốc trạm y tế xã          
 1. Phần mềm được sử dụng
STT Tên phần mềm Công ty cung cấp (Địa chỉ, SĐT) Số cơ sở sử dụng Ghi chú
1        
2        
3        
….        

III. CÁC THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

 1. Thuận lợi:
 2. Khó khăn:
 3. Đề xuất:

 

Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lãnh đạo s
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

 

 

Công văn 9908/QLD-ĐK năm 2018 về việc triển khai liên thông kết nối cơ sở bán lẻ thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9908_QLD_KD_2018_VNRAS

9908_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!