Công văn 930/BGDĐT-GDTC năm 2018 hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

761
Công văn 930/BGDĐT-GDTC năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 930/BGDĐT-GDTC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

Ngày 01/03/2000, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học (gọi tắt là Thông tư số 03). Sau hơn 18 năm triển khai, cho đến nay, công tác y tế trường học đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác y tế trường học đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện, việc xây dựng Thông tư mới quy định về công tác y tế trường học là cần thiết.

Ngày 12/05/2016, Bộ Y tế và Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học (gọi tắt là Thông tư số 13) thay thế nội dung công tác y tế trường học tại các trường mầm non và phổ thông được quy định tại Thông tư số 03. Các quy định về hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03.

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tiễn triển khai Thông tư số 03, Bộ GDĐT chủ trì xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học trong các trường các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.

Để đảm bảo cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng Thông tư mới, Bộ GDĐT đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 03, kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 03 thời gian qua, đề xuất phương hướng củng cố, kiện toàn và phát triển hoạt động y tế trường học tại đơn vị mình.

Báo cáo của Quý đơn vị đề nghị gửi về Bộ GDĐT trước ngày 31/03/2018 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT, 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 024 38694029. Di động: 0915 218 464. E-mail: [email protected].

Trân trọng.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

Công văn 930/BGDĐT-GDTC năm 2018 hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

930_BGDDT_GDTC_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!