Công văn 9271/QLD-GT năm 2018 đơn vị mua sắm tập trung

769
Công văn 9271/QLD-GT năm 2018
Công văn 9271/QLD-GT năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9271/QLD-GT
V/v đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cục Quản lý Dược nhận được văn bản số 1030/SYT-QLD ngày 9/5/2018 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An, văn bản số 1305/CV-SYT ngày 7/5/2018 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương.

Để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 68 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công:

Đơn vị mua sm tập trung của các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh: Là đơn vị thuộc các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương.”

Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia, cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại, giao bổ sung nhiệm vụ cho một cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện có (không thành lập mới, không bổ sung biên chế của bộ, cơ quan trung ương, địa phương).”

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 40 Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho một đơn vị làm nhiệm vụ mua thuc tập trung cấp địa phương để mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế tham gia đấu thầu tập trung tại địa phương theo quy định

Như vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho một đơn vị thuộc tỉnh như Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh… làm nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp địa phương đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương là phù hợp với các quy định nêu trên.

Cục quản lý Dược có ý kiến trên Sở Y tế tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TTr. Trương Quốc Cường (để b/c);
– TTr. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
– Vụ KHTC;
– Sở Y tế Nghệ An, Kon Tum;
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, GT.

CỤC TRƯỞNG

Vũ Tuấn Cường

 

Công văn 9271/QLD-GT năm 2018 về việc đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

9271_QLD-GT_2018_VNRAS

9271_QLD_GT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!