Công văn 8240/QLD-ĐK Danh mục nguyên liệu không phải cấp phép

808
Công văn 8240/QLD-ĐK
Công văn 8240/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 8240/QLD-ĐK ngày 11/5/2018 Cục Quản lý Dược

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8240/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thay đổi, bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành;

Theo đề nghị của công ty tại các văn thư số 474/PMP đề ngày 06/04/2018 của Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO; văn thư số 105/2018/CV-STA ngày 06/04/2018 của Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Vũ Tuấn Cường (để b/c);
  • Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
  • Website Cục QLD;
  • Lưu: VT, ĐK (Chi).
Công văn 8240/QLD-ĐK

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn 8240/QLD-ĐK ngày 11/5/2018 Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Tatanol 80 mg VD-23228-15 09/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP35 USA
2 Tatanol VD-25397-16 09/05/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP35 USA
3 Tatanol Extra VD-23229-15 09/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP 32 USA
4 Tatanol Ultra VD-28305-17 19/09/2022 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP35 USA
5 Tatanol VD-23859-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP 32 USA
6 Tatanol 150 mg VD-23860-15 17/12/2020 Công Ty Cồ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP30 USA
7 Tatanol 250 mg VD-23227-15 09/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP35 USA
8 Tatanol caps. VD-25398-16 09/05/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP 32 USA
9 Tatanol Children VD-23861-15 17/12/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP35 USA
10 Tatanol Plus VD-22615-15 26/05/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP30 USA
11 Tatanol Forte VD-23230-15 09/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP35 USA
12 Tatanol Trẻ em VD-25399-16 09/05/2021 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Acetaminophen USP38 USA
13 Zoamco 10mg VD-22288-15 02/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Atorvastatin Calcium USP 34 India
14 Zoamco 20mg VD-22289-15 02/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Atorvastatin Calcium USP34 India
15 Zoamco 40mg VD-22290-15 02/09/2020 Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO Atorvastatin Calcium USP 34 India
16 Fexostad 180 VD-23968-15 17/12/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM(1) Fexofenadine

hydrochloride

USP35 India
17 Fexostad 120 VD-23987-15 17/12/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Fexofenadine

hydrochloride

USP35 India
18 Fexostad 120 VD-25478-16 05/09/2021 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM(3) Fexofenadine

hydrochloride

USP35 India
19 Acyclovir STADA 800 mg VD-23346-15 09/09/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM Acyclovir (Micronized) USP38 China

Công văn 8240/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

8240_QLD_DK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!