Công văn 8068/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp phép NK

729
THÔNG BÁO SỐ: 155/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ Y TẾ VÀ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2012/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ
5/5 - (1 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 8068/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hà Nội ngày 09 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 8068/QLD-ĐK ngày 09 tháng 05 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

TT Tên thuốc (1) SĐK   (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)(3) Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối….)       (5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu (7) Địa chỉ NSX nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

1 Aziefti 500 mg VD-7439-09 10/08/2018 Công ty Cổ phần Dược phàm 3/2 Azithromycin

Dihydrate

DĐVN IV Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd No.6, Wei Wu road, hanzhou GulfShang Yu Industrial Zone, Zhejiang China
2 Magnesium – Vitamin B6 VD-19829-13 08/11/2018 Công ty Cổ phần Dược phàm 3/2 Vitamin B6 (Pyrydoxin Hydrocloride) DĐVN IV Jiangxi

TianxinPharmaceutical Co., Ltd

Le’anjiang Industrial Zone Leping, Jiangxi, 333300 China
3 Dexone VD-20162-13 27/12/2018 Công ty Cổ phần Dược phàm 3/2 Dexamethasone

Acetate

DĐVN IV Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd China No.l Xianyao Road, Xianji, Zhejiang, China. China
4 Neo- Megyna VD-20651- 14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Dược phàm 3/2 Nystatin DĐVN IV ANTIBIOTICE Science and soul – ROMANIA 1, Valea Lupului Street Iasi 707410, Romania. Romani
5 Neo- Megyna VD -20651- 14 12/06/2019 Công ty Cổ phần Dược phàm 3/2 Neomycin Sulphate DĐVN IV Pharmacia & Upjohn company- USA 7000 portage road kalamazoo MI 49001-0199 USA
6 Grangel VD-18846- 13 04/04/2019 Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo Aluminum Hydroxide Gel USP39 SPI Pharma Chemin Du Vallon Du Maire 13240 Septemes Les Vallons, France France
7 Grangel VD-18846- 13 04/04/2019 Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo Magnesium hydroxide 30% Paste NSX SP1 Pharma Inc 40 Cape Henlopen Dive Lewes, De 19958, USA USA
8 Grangel VD-18846- 13 04/04/2019 Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo Simethicone Hydrodispersible 30% Emulsion USP39 Chemo Chemo s. A Lugano Branch Via F Pelli 17, p. 0. Box, 6901 Lugano, Switzerland Switzerland
9 Shinclop VD -117754- 12 23/10/2018 Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong. Daewoo t Clopidogrel_

Bisujfate

USP 30 Shin Poong pharm Co., Ltd 434-4 Moknae-dong, Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do. Korea Korea

Công văn 8068/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp phép NK

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 8068_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!