Công văn 804/BHXH-CSYT hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018

765
Công văn 804/BHXH-CSYT
5/5 - (1 bình chọn)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 804/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

 

Ngày 02/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018, trong đó cần lưu ý một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các tỉnh, thành phố được xây dựng theo các nguyên tắc cơ bản sau:

– Chi khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân do BHXH tỉnh phát hành thẻ đi khám bệnh, chữa bệnh tại tỉnh và khám bệnh, chữa bệnh tại các địa phương khác;

– Số chi chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật BHYT.

– Dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT giao cho BHXH các tỉnh đã tính đủ Phần chi phí áp dụng giá dịch vụ y tế có tiền lương của những tháng còn thiếu cho đủ 12 tháng trong năm 2018 (kể cả 27 tỉnh, thành phố áp dụng giá dịch vụ y tế có lương vào cuối tháng 3, 4 năm 2017).

– Dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 đảm bảo tính tương đồng về số chi khám bệnh, chữa bệnh bình quân của một người tham gia BHYT trong năm; địa phương có số thu BHYT bình quân trên một thẻ BHYT cao bù đắp cho địa phương có số thu bình quân thấp.

Do vậy, yêu cầu các địa phương có số chi khám, chữa bệnh lớn, không hợp lý trong những năm trước cần có giải pháp quản lý chặt chẽ để đảm bảo thực hiện được dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao và quyền lợi của người tham gia BHYT.

  1. Giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan:

– Xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

– Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2017; phân tích, đánh giá các yếu tố tăng, giảm chi khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2018 chung của tỉnh và riêng của từng cơ sở khám bệnh, để có cơ sở xây dựng và tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nguồn kinh phí khám, chữa bệnh chi tiết đến từng cơ sở y tế gồm: chi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, chi đa tuyến đến, chi đa tuyến đi, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các bộ, ngành, BHXH tỉnh trực tiếp thông báo dự toán nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018, đồng thời gửi đơn vị quản lý các cơ sở y tế này để theo dõi và phối hợp chỉ đạo, thực hiện.

– Xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm kiểm soát theo dõi chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với từng cơ sở y tế để đảm bảo trong phạm vi dự toán giao. Trường hợp thực hiện vượt dự toán giao, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh thẩm định, xác định số vượt dự toán theo từng nguyên nhân để tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH tỉnh tổng hợp, gửi BHXH Việt Nam để báo cáo Hội đồng quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

– Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của địa phương được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

– Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam về tình hình thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT; sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT và những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

  1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan có liên quan:

– Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh được giao trong năm 2018, báo cáo Sở Y tế đồng gửi cơ quan BHXH để theo dõi, giám sát;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện, hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị do Bộ Y tế ban hành; thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trong ngày lên Cổng thông tin giám định BHYT;

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng các giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự toán.

  1. Giao Sở Tài chính chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đủ, kịp thời kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách; có kế hoạch chi tiết phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước được cấp trong năm 2018 để chi thường xuyên cho hoạt động y tế, cần lưu ý bổ sung kinh phí đối với các cơ sở khám, chữa bệnh đặc thù có nguồn thu thấp, không đủ chi lương cho nhân viên y tế và hoạt động thường xuyên của đơn vị.

  2. Giao Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT được giao đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, Điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH trong ngày để phục vụ cho việc giám định, thanh toán.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (trên Hệ thống thông tin giám định BHYT) tình hình chi khám bệnh, chữa bệnh so với dự toán; khó khăn, vướng mắc trong quản lý Điều hành và đề xuất các giải pháp kiểm soát, thực hiện để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Vương Đình Huệ (để báo cáo);
– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Chủ tịch HĐQL BHXHVN (để báo cáo);
– VPCP, Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
– Cục Quân y- BQP, Cục Y tế – BCA, Cục Y tế – BGTVT;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để phối hợp với BHXH tỉnh);
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
– Lưu: VT, CSYT (3bản).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Công văn 804/BHXH-CSYT hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

804_BHXH_CSYT_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!