Công văn 7803/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp phép NK

629
Công văn 7803/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp phép NK
Đánh giá
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 7803/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội ngày 07 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty CPDP Boston tại công văn số 21/2018/CV đề ngày 13/04/2018 và số 20/2018/CỴ đề ngày 12/04/2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

Như trên;

CT. Vũ Tuấn Cường (đổ b/c);

Tổng Cục Hài Quan (để phối hợp);

Website Cục QLD;

 

TUQ. CỤC TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo công văn số 7803/QLD-ĐK ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc riSố giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết

hiêu lực

của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liêu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu n-* A

Ten

nước

sản xuất

nguyên

liêu

1 Bostocodin VD-14687-11 17/11/2018 Công ty CPDP Boston Việt Nam Potassium

Guaiacolsulfonate

ƯSP39 Zhejiang Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd Yanhai Industrial Zone, Linhai city, Zhejiang 317016, China China
2 Amloboston 5 VD-9344-09 15/12/2018 Công ty CPDP Boston Việt Nam Amlodipin besilate EP8.0 Hetero drugs limited (Unit IV) S.No.s.213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh India

Công văn 7803/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần cấp phép NK

DONWLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 7803_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!