Công văn 6926/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT yêu cầu GPNK

633
Công văn 6926/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc yêu cầu GPNK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6926/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 28/03/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:

– Như trên

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c)

– Các Phó Cục Trưởng (để b/c)

– Tổng Cục Hải Quan (để b/c)

– Website Cục QLD

– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy


DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT,TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 6926/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

 

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu  

Ten

nước sản xuất nguyên liêu

 

1 COLCHICINE VD-19169-13 19.06.2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Colchicine USP 31 ALCHEM INTERNATIONAL LIMITED (INDIA) 25/2 Main Mathura Road, Village Kaili, Balladgarh, Faridabad-121004, Haryana, India India

 

Công văn 6926/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6926_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6926_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!