Công văn 6924/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK

734
Công văn 6924/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 6924/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NLLT không yêu cầu GPNK
5/5 - (3 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6924/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 28/03/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khâu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện..

Nơi nhận:

– Như trên

– CT.Vũ Tuấn Cường (để b/c)

– Các Phó Cục Trưởng (để b/c)

– Tổng Cục Hải Quan (để b/c)

– Website Cục QLD

– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 6294/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu  

Tên nước sản xuất

nguyên

liệu

1 EVALDEZ VD-18841-13 01.04.2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Levosulpiride NSX Hwansun Biotechnology Co., Ltd. Rm. 109, Bldg 1, No 245, Jiachuan Rd, Xuhui Distric, Shanghai, China, 200237. China
2 XONATRIX

FORTE

VD-18842-13 01.04.2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Fexofenadine

Hydrochloride

USP 32 RA CHEM PHARMA LTD #6-3-1239/2, Amar House, 4th Floor, Raj Bhavan Road, Somajiguda, Hyderabad – 500 082, India India
 

3

KATIES VD-19170-13 19.06.2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Tiropramide HCl NSX Hwail Pharm Co., Ltd Hwail B/D, Yeoksam-Dong 776-12, Gangnam-Gu, Seoul, Korea Korea
4 CEFLOXAC VD-19171-13 19.06.2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Bufexamac BP 2010 CORDEN

PHARMACHE

M N.V.

Industriepark Roosveld 2 B6, B-3400 LANDEN BELGIUM Belgium
5 MAGRAX-F VD-19172-13 19.06.2019 Công ty CPDP Đạt Vi Phú Etoricoxib NSX Hetero drugs limited FACTORY: S.Nos.213, 214 &255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh, INDIA. India

 

 

 

 

REINAL-5

 

 

VD-16425-12

 

 

26.05.2019

Công ty

CPDP Đạt Vi Phú

Flunarizine

dihydrochloride

 

 

EP 7.0

United Pharma

Industries Co., Ltd

4th Floor, Block C, Vantone Center,

No.l 89 Daguan Road Hangzhou, Zhejiang, China, 310015

 

 

China

Công văn 6924/QLD-ĐK năm 2018 về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6701_QLD_ĐK_2018_VNRAS

BẢN WORD 6924_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!