Công văn 6513/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

804
Công văn 6513/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Công văn 6513/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 6513/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuât thuôc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn đề ngày 26/02/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bổ Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuôc đã có giây đăng ký lưu hành thuôc tại Việt Nam phải kiêm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

                                                  TUQ.CỤC TRƯỞNG

                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                      NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 6513/QLD-ĐK ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Thuôc thành phâm Nguyên liệu hoạt chât sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 MIPROTONE-F VD-25002-16 15.07.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Progesterone

micronized

USP 36 UNITED PHARMA INDUSTRIES CO., LTD. 8F22 Buynow Technology Mansion, No. 23, Jiaogong road, Hangzhou, Zhejiang. China
2 ERYNE VD-25949-16 15.11.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Tretinoin BP 2010 TAIZHOU TIANRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD. Baiyunshan South Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang China
Ó SAKUZYAL 600 VD-21068-14 12.06.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Oxcarbazepine USP35 AFINE CHEMICALS LIMITED Địa chỉ: 6th Floor. Block c. 7th Building. Xigang Xinjie. Xihu Industrial Park. No. 206. Zhenhua Road. Hangzhou 310030. China. China
4 RAZIRAX VD-24520-16 23.03.2021 Công ty CPDP Đạt vi Phú Ribavirin BP 2007 CIDIC CO., LTD. 15/F, HODO International Plaza, 531 Zhongshan Road, Wuxi. China
5 LAMBERTU VD-21059-14 12.06.2019 Công ty CPDP Đạt vi Phú Pyridostigmine

bromide

USP32 ARCADIA

BIOTECHNOLOGY

LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang Rd, Shangahi 200011 China

Công văn 6513/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6513_QLD_ĐK_VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!