Công văn 6048/BYT-KH-TC năm 2018 thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

685
Công văn 6048/BYT-KH-TC năm 2018
Công văn 6048/BYT-KH-TC năm 2018
Đánh giá

Công văn 6048/BYT-KH-TC năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định 691/QĐ-TTg.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020. Để tô chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung công việc sau:

  1. Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 và điều kiện thực tế tại địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí về y tế.
  2. Về tiêu chí y tế: trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.
  3. Để triển khai thực hiện, yêu cầu các xã được lựa chọn cần tiến hành đồng bộ các giải pháp về đối mới y tế cơ sở, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Quyết định sô 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình hành động số 1379/CTr-BYT ngày 19/12/2017 triển khai thực hiện Đe án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg giai đoạn 2018 – 2020 và Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19/12/2017 triển khai Mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã, phường tại 8 tỉnh, thành phố giai đoạn 2018 – 2020.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

6048_BYT_KH_TC_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!