Công văn 5242/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK của thuốc trong nước

644
Công văn 5242/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK của thuốc trong nước
Công văn 5242/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK của thuốc trong nước
5/5 - (1 bình chọn)
Bộ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5242 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải thực hiện cấp phép
nhập khẩu của thuốc trong nước đã
được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sán xuât thuôc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị dịnh 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Theo đề nghị của Công ty cố phần Dược phẩm Euvipharm-Thành viên tập đoàn P.I.T tại công văn số 64/2018/CV-EV ngày 14/03/2018 và số 66/2018/CV- EV ngày 14/03/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuôc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Theo đê nghị của Công ty TNHH Phil Inter Pharma tại công văn số PIP1503/2018/CB-DAV ngày 15/03/2018 về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khấu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 07 nguyên liệu làm thuốc đô sản xuất thuốc theo hô sơ đăng ký thuốc đã có giấy dăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiêm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khâu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc dược công bố nêu trên dăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.sov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đế các cơ sở biết và thực hiện./.

                                                                       TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                              NGUYỄN THỊ THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm công văn số 5242 /QLD-ĐK ngày 26/03/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

(1)

Tên thuốc

(2)

SDK

(3)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX

(5)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)

(6)

Tiêu

chuan

dược

chất

(7)

Tên NSX nguyên liệu

(8)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu

(9)

Nước

sản

xuất

(10)

1 COLVAGI VD-

21150-14

12/06/2019 CỔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nifuratel NSX JINAN JIAQUAN CHEMICAL CO., LTD Room 502 of Yidonghuayuan No. 6-1 Huaxin Road Licheng Road Jinan China China
2 Nyvagi VD-

21567-14

12/08/2019 CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA Nifuratel NSX JINAN JIAQUAN CHEMICAL CO, LTD Room 502 of Yidonghuayuan No. 6-1 Huaxin Road Licheng Road Jinan China China
3 ACEFALGAN

CODEIN

VD-

26135-17

6/2/2022 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Codein phosphat hemihydrat BP 2013 Johnson Matthey- Macfarlan Smith- Fine Chemicals Division 10, Wheatfield Road, Edinburgh, EHII2ỌA Scotland
4 EUPROCIN’ 500 VD-

25677-16

15/11/2021 CôngtyCPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T Ciprofloxacin

hydroclorid

BP 2013 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co, Ltd No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu city, Zhejiang Province, P.R. China. 312369 China
5 OFLOXACIN

200

VD-

11029-10

05/07/2018 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.1.T Ofloxacin USP36 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co, LTD 333,Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang,Zhejiang 322118, China China

 

 

STT

(1)

Tên thuốc (2) SDK

(3)

Ngày hết hạn SDK (dd/nim/yy)

(4)

Tên NSX

(5)

Dưọc chất (ghi đầy đii tên, dạng nguyên liệu, dang muối …) (6) Tiêu

chuẩn

dược

chất

(7)

Tên NSX nguyên liêu

(8)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu

(9)

Nước

sản

xuất

(10)

6 EU VI

COLCHICINE 1

VD-

12821-10

08/01/2019 Công ty CPDP Euvipharrn-Thành viên tập đoàn F.1.T Colchicin USP35 SARV Bio Labs Pvt.Ltd- India Plot No. 2, Trilokpur Road. Behind IITT College of Engineering, Kala Amb, Himachal Pradesh 173030, India India
7 VIDAGYL VD-

25683-16

15/11/2021 Công ty CPDP Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.1.T Metronidazol BP20I3 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City Hubei Province CHINA

Công văn 5242/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải cấp phép NK của thuốc trong nước

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5242_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!