Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

672
Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT
Công văn 4202/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ: 4202 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phái thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/7/2014.

 

 

  Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Công văn số 28/CV-DPTƯ 2 ngày 19/01/2018 của Công ty CPDP Trung ương 2 về việc đề nghị công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang .
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

                                                                                        TUQ. CỤC TRƯỞNG                                                                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC                                                                                          NGUYỄN THỊ THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HSƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4202/QLD-ĐK ngày 13 tháng 3 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc

Số giấy đăng
ký lưu hành
thuốc

Ngày hết
hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản
xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên
liệu

Tên cơ sở sản xuất nguvên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất
nguyên liệu

Tên nưóc sản
xuất
nguyên
liệu

1 Flazenca

1.500.000/250

VD-22230-15 09/02/2020 Công ty CPDP
Trung Ương 2
Metronidazole BP 2007 Hubei Hongyuan
Pharmaceutical Co.,Ltd
428 Yishui North Road,
Fengshan, Luotian,
Hubei, China
China
2 Flazenca 750.000/125 VD-23043-15 09/09/2020 Công ty CPDP
Trung Ương 2
Metronidazole BP 2007 Hubei Hongyuan
Pharmaceutical Co.,Ltd
428 Yishui North Road,
Fengshan, Luotian,
Hubei, China
China
3 Topsea – Codein VD-26297-17 06/02/2022 Công ty CPDP
Trunc Ương 2
Codeine phosphate BP 2009/EP 6.0 Johnson Matthey –
Mactarlan Smith Fine
Chemicals & Catalysts
Division
10 Wheatfield Road.
Edinburgh. EH 11 20A
Scotland

Danh mục này gồm 01 trang, 03 khoản

Công văn 4202/QDL-ĐK công bố danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

4202_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!