Công văn 4112/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu

709
Công văn 4112/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 4112/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4112/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng QLKDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 4112/QLD-ĐK ngày 09/3/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL
của
nguyên
li
u
Tên cơ s sn xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 HYLAFORM 0,1% VD-28530-17 19/09/2022 Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Sodium hyaluronate EP 8.0 Bioiberica, S.A.U Plot No. 31- to Ctra. National II, km 680,6 08389 Palafolls (Barcelona), Spain Spain
2 SaViDirein 50 VD-18346-13 06/02/2019 Công ty CPDP SaVi Diacerein EP 8.0 Ami Lifescience Pvt. Ltd Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi – 391 450, Tal: Padra, Dis:Baroda, Gujarat India
3 Glodas 120 VD-22848-15 09/09/2020 Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED Fexofenadine
hydrochloride
EP 7.0 Virupaksha Organics Pvt. Ltd Manufacturing site: Survey No. 10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sanga reddy Dist. -502 319, Telangana, India. Office: F-10, I.D.A, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad – 500 037, Andhra Pradesh, India India
4 Glodas 180 VD-21642-14 19/09/2019 Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED Fexofenadine
hydrochloride
EP 7.0 VirupakshaOrganics Pvt. Ltd Manufacturing site: Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sanga reddy Dist. -502 319. Telangana. India. India
5 Glodas 60 VD-20709-14 12/06/2019 Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED Fexofenadine
hydrochloride
EP 7.0 VirupakshaOrganics Pvt. Ltd Manufacturing site: Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Sanga reddy Dist. -502 319, Telangana, India. Office: F-10, I.D.A, Gandhi Nagar, Balanagar, Hyderabad – 500 037, Andhra Pradesh. India India
6 Glonacin 1.5 M.I.U VD-20711-14 06/12/2019 Công ty TNHH Dược phẩm GLOMED Spiramycin EP 8.0 Topfond
Pharmaceutical Co., Ltd
Manufacturing site: No. 1199 Jiaotong Road (west), Yicheng District Zhumadian, Henan China
7 Glotal 500 VD-24172-16 23/03/2021 Công ty TNHH Dược phẩm GOMED Mephenesin TC NSX Synthokem Labs Private Limited Manufacturing site: Plot No. 222 to 224 & 235 to 237, Phase-II, IDA Pashamylaram-502319, Sanga Reddy Dist, Talangana State, India. India

 

Công văn 4112/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

4112_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!