Công văn 3196/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép

864
Công văn 3196/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 3196/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 87/CTCPD đề ngày 17/01/2018 của Công ty cổ phần
Dược-TTBYT Bình Định về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm
thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng
ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không
phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Đ.T)
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng


NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3196/QLD-ĐK ngày 12/02/2018 Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất sử dụng
STT Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết
hiệu lực
của giấy
đăng ký lưu
hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên
liệu làm
thuốc
TCCL

của

nguyên

liệu

Tên cơ sở sản xuất
nguyên liệu
Địa chỉ cơ sở sản
xuất nguyên liệu
Tên

nước sản
xuất
nguyên
liệu

1 Clopivir VD-22710-15 26/05/2020 Công ty cổ
phần Dược –
Trang thiết bị y
tế Bình Định
(Bidiphar)
Clopidogrel

bisulfate

USP34 Chandra Life Sciences
Pet. Ltd
Plot No. 200, Kolhar
industrial Area,
Kolhar, Bidar
India

Công văn 3196/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3196_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!