Công văn 3088/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

608
Công văn 3088/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 3088/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3088/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 333/QLD-ĐK ngày 10/01/2018, công văn số 22485/QLD-ĐK ngày 29/12/2017, công văn số 21540/QLD-ĐK ngày 19/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
– Các Phó Cục trưởng (để b/c);
– Phòng QLKDD (để phối hợp);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3088/QLD-ĐK ngày của Cục Quản lý Dược)

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ ssản xuất nguyên liệu Tên nước sản xut nguyên liệu
1 Amedred VD-23446-15 17/12/2020 Công ty cổ phần dược Đồng Nai Methylprednisolone (*) USP 38 Tianjin TianYao Pharmaceutical Co., Ltd No. 19 XinYe 9th Street West Area of Tianjin Economic Technological Development Area China 300642 Tianjin-China China
2 Benthasone VD-22402-15 26/05/2020 Công ty cổ phần dược Đồng Nai Betamethasone (**) USP 38 Tianjin TianYao Pharmaceutical Co., Ltd No. 19 XinYe 9th Street West Area of Tianjin Economic Technological Development Area China 300642 Tianjin-China China
3 Prednison VD-21207-14 12/08/2019 Công ty cổ phần dược Đồng Nai Prednisone (***) USP 38 Tianjin TianYao Pharmaceutical Co., Ltd No. 19 XinYe 9th Street West Area of Tianjin Economic Technological Development Area China 300642 Tianjin-China China

(*) Thay đổi nhà sản xuất dược chất từ Tianjin TianMao Technology Development Corp.Ltd (Địa chỉ: Hi-Tech Building A. Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384-China) theo công văn số 333/QLD-ĐK ngày 10/01/2018.

(**) Thay đổi nhà sản xuất dược chất từ Tianjin TianMao Technology Development Corp.Ltd (Địa chỉ: Hi-Tech Building A. Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384-China) và tiêu chuẩn dược chất từ BP 2010 theo công văn số 22485/QLD-ĐK ngày 29/12/2017.

(***) Thay đổi nhà sản xuất dược chất từ Tianjin TianMao Technology Development Corp.Ltd (Địa chỉ: Hi-Tech Building A. Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384-China) theo công văn số 21540/QLD-ĐK ngày 19/12/2017.

Công văn 3088/QLD-ĐK năm 2018 danh mục nguyên liệu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3088_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!