Công văn 3015/BYT-QLD Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do BHXH VN thực hiện

1542
Công văn 3015/BYT-QLD
Công văn 3015/BYT-QLD
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3015/BYT-QLD
V/v Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do BHXH VN thực hiện
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 59/NĐ-CP ngày 07/07/2016 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 về việc thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu thuốc tập trung quốc gia; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 18/04/2018 của Văn phòng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Y tế: “Bộ Y tế khẩn trương có văn bản trả lời Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về danh mục thuốc đấu thầu tập trung năm 2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”;

Căn cứ ý kiến của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại văn bản số 4996/BHXH-DVT ngày 08/11/2017 về việc bổ sung Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện,

Bộ Y tế có ý kiến như sau:

  1. Thống nhất về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu năm 2018 tại Phụ lục kèm theo văn bản này.
  2. Việc tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung các thuốc thuộc Danh mục trên cần tuân thủ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập, Luật Đấu thầu 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan.
  3. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo việc cung ứng kịp thời, đủ thuốc thuộc Danh mục trên để phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  4. Đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam lấy ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính đối với Danh mục trên theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ; xem xét ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10455/BKHĐT-QLĐT ngày 25/12/2017 gửi Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc thí điểm tổ chức đấu thầu tập trung của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ý kiến của Hội đồng Tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc tại Biên bản họp số 69/BB-BYT ngày 22/01/2018.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế về đề xuất mở rộng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TTg Vương Đình Huệ (để b/c);
– Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, KTTH);
– Bộ trưởng (để b/c);
– TTr. Phạm Lê Tuấn;
– Bộ Tài chính;
– Vụ KHTC; Vụ PC, Vụ BHYT;
– SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Y tế ngành (QP, CA, BCVT, GTVT);
– Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
– Lưu: VT, QLD (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA NĂM 2018 DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
(Kèm theo công văn số 3015/BYT-QLD ngày 28 tháng 05 năm 2018 của Bộ Y tế)

STT Hoạt chất m lượng Đường dùng/Dạng bào chế Đơn vị tính
1 Ciprofloxacin 200mg/100ml Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
2 Ciprofloxacin 400mg/200ml Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
3 Cefoxitin 1g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
4 Cefoxitin 2g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
5 Cefuroxime 750mg Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
6 Cefuroxime 1,5g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
7 Cefuroxime 250mg Uống Viên
8 Cefuroxime 500mg Uống Viên
9 Amoxicilin+ Acid clavulanic 875mg+ 125 mg Uống Viên
10 Amoxicilin+ Acid clavulanic 250mg+31,25 mg Uống Gói
11 Imipenem + Cilastatin 0,5g+0,5g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
12 Ceftazidim 1g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
13 Ceftazidim 2g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
14 Ceftazidim 0,5g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
15 Cefotaxim 1g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
16 Cefotaxim 2g Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
17 Gliclazid 30mg Uống/ Viên phóng thích có kiểm soát Viên
18 Gliclazid 60mg Uống/ Viên phóng thích có kiểm soát Viên
19 Rabeprazol 20mg Tiêm, Tiêm truyền Lọ/chai/ống/túi
20 Rabeprazol 20mg Uống Viên

 

Công văn 3015/BYT-QLD Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do BHXH VN thực hiện

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

3015_BYT_QLD_2018_VNRAS. 3015_BYT_QLD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!