Công văn 2810/BHXH-DVT năm 2018 tăng cường trách nhiệm của cơ quan BHXH

788
Công văn 2810/BHXH-DVT năm 2018
Công văn 2810/BHXH-DVT năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2810/BHXH-DVT
V/v Tăng cường trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong KCB BHYT
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam nhận được ý kiến của Hiệp hội các doanh nghiệp Dược Việt Nam phản ánh về việc một số cơ sở KCB BHYT trả lại thuốc theo phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 2261/BHXH-DVT ngày 19/6/2018 của BHXH Việt Nam, đã được các doanh nghiệp cung ứng vào bệnh viện theo kết quả trúng thầu đã được phê duyệt còn hiệu lực thi hành trong năm 2018, đồng thời từ chối đưa các loại thuốc này vào danh mục khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiếp theo. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về việc đấu thầu, cung ứng thuốc; giám định và thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh trao đổi, bàn bạc để thống nhất với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối với các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh (có tác dụng trong điều trị, sinh khả dụng khác nhau):

BHXH tỉnh rà soát, phát hiện, thống kê, lập danh mục gửi về BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT) để kiểm tra, xem xét đối chiếu với các tiêu chí xác định là thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh (có tác dụng trong điều trị, sinh khả dụng khác nhau), làm cơ sở để BHXH tỉnh có ý kiến tham gia trong việc xây dựng và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, theo quy định tại Điểm 2, Công văn số 4837/BYT-BH ngày 7/7/2015 của Bộ Y tế.

– Trường hợp các cơ sở KCB có nhu cầu, khi xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc quy định tại Điểm 2, Công văn số 4837/BYT-BH ngày 7/7/2015 nêu trên của Bộ Y tế. Đồng thời, thương thảo giảm giá kế hoạch ít nhất 10% so với giá kế hoạch cũ để thực hiện mục tiêu giảm giá thuốc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 06/9/2017;

– Trường hợp các loại thuốc này vẫn được Chủ đầu tư đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chưa được sự đồng ý của Bộ Y tế theo quy định nêu trên: Phần chi phí do sử dụng các thuốc này được xác định là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng vượt trần, vượt quỹ (nếu có) tại cơ sở KCB BHYT.

  1. Đối với các thuốc đã được đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, còn hiệu lực thi hành theo Quyết định đã trúng thầu: Tăng cường kiểm soát đảm bảo việc cung ứng, sử dụng và thanh toán chi phí các loại thuốc này theo các hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. Đồng thời, BHXH các tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát việc đấu thầu mua sắm, quản lý sử dụng và thanh toán chi phí thuốc BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam (Ban Dược và VTYT), tiếp tục phát hiện các thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng đóng gói ít cạnh tranh; các thuốc giá cao bất hợp lý và những vấn đề bất cập khác, báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị về BHXH Việt Nam để có cơ sở báo cáo Bộ Y tế xem xét giải quyết.
  2. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên thuộc cơ quan BHXH trong quá trình tham gia đấu thầu thuốc BHYT, rà soát danh mục thuốc, giá thuốc, kịp thời phát hiện và có ý kiến với Chủ đầu tư ngay từ khi xây dựng và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu các thuốc ít cạnh tranh giá cao bất hợp lý cũng như các bất hợp lý khác. Thống nhất với cơ sở KCB phạm vi, chỉ định sử dụng các loại thuốc này trong KCB BHYT. Trường hợp thành viên cơ quan BHXH còn có nội dung chưa thống nhất với Chủ đầu tư, ý kiến phải được bảo lưu trong Biên bản các cuộc họp để làm cơ sở xem xét thẩm định thanh toán chi phí KCB BHYT nói chung, chi phí thuốc BHYT nói riêng.

Đề nghị BHXH tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời liên hệ với Ban Dược và VTYT để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Y tế (để b/c);
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Phó TGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– Các đơn vị: CSYT, GĐB;
– Lưu VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Nguyễn Tá Tỉnh

 Công văn 2810/BHXH-DVT năm 2018 về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong KCB BHYT

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

2810_BHXH_DVT_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!