Công văn 2782/BYT-BH Thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử KBCB

775
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 2782/BYT-BH ngày 17 tháng 05 năm 2018

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2782/BYT-BH

V/v thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử KBCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

– Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.

(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1618/BHXH-GĐB ngày 07/5/2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tăng cường công tác giám định chuyên đề và thực hiện giám định điện tử, trong đó có phản ánh việc một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày thấp, cụ thể: Bình Dương (18,35%), Hà Nội (20,82%), Long An (22,89%), Hồ Chí Minh (25,28%), Bình Thuận (25,91%), Ninh Bình (27%). Đặc biệt trong hai tuần (từ ngày 02/4/2018 đến ngày 26/4/2018) toàn quốc có 675 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) BHYT không gửi dữ liệu, cụ thể: T.P Hà Nội có 104 cơ sở, T.P Hồ Chí Minh có 72 cơ sở, tỉnh Thanh Hóa có 52 cơ sở, T.P Hải Phòng có 24 cơ sở, tỉnh Quảng Nam có 24 cơ sở. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác kiểm tra thông tuyến, tạm ứng và giám định, thanh quyết toán chi phí KBCB BHYT; công tác đánh giá, phân tích tình hình chi phí KBCB BHYT.

Để khắc phục tình hình nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

  • Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT tại cơ sở y tế, đặc biệt là việc kết nối, liên thông, trích chuyển dữ liệu điện tử từ cơ sở KCBC đến Hệ thống Thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH. Khi có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng đơn vị trực tiếp trao đổi với cơ quan BHXH cấp tỉnh thuộc địa bàn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.
  • Nghiên cứu kỹ và nghiêm túc tổ chức thực hiện đúng các quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 về trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT, Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 về Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế trong thời gian qua liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong KBCB BHYT tại các cơ sở y tế. Các cơ sở KBCB tự chịu trách nhiệm về việc không được tạm ứng kinh phí KBCB nếu không gửi đầy đủ dữ liệu đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, thường xuyên, liên tục theo quy định.
  • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền (bằng văn bản) về những khó khăn, vướng mắc:

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc quyền quản lý, thu trưởng y tế thuộc Bộ, ngành trực tiếp báo cáo khó khăn, vướng mắc của các đơn vị mình, gửi về Bộ Y tế (Vụ BHYT) để được xem xét, giải quyết.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và ngành BHXH theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, vì vậy Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các qui định, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);
  • BHXH Việt Nam;
  • Vụ trưởng Vụ BH YT (để b/c);
  • Lưu: VT, BH.
Công văn 2782/BYT-BH

Công văn 2782/BYT-BH Thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh, chữa bệnh./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

2782_BYT_BH_2018_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!