Công văn 2393/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc

648
Công văn 2393/QLD-KD
Công văn 2393/QLD-KD
Công văn 2393/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc
5 (100%) 1 vote

Công văn 2393/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2393/QLD-KD
V/v nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc
Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 138/DHG-SP đề ngày 01/12/2015 của Công ty xin ý kiến về việc nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol để sản xuất thuốc có số đăng ký lưu hành của Công ty,

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty được nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol theo hợp đồng đã ký, cụ thể như sau:

STT Số hợp đồng Ngày ký Số lượng Ghi chú
1 VN-RM/15-10/3263/DHG 07/10/2015 100 Kg Đường biển
2 VN-RM/15-11/3283/DHG 04/11/2015 100 Kg Đường hàng không

 

Công ty phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu thuốc và các quy định về Dược có liên quan.

Nguyên liệu Salbutamol nhập khẩu chỉ được sản xuất thuốc viên nén Hasalbu đã có số đăng ký VD-19279-13, VD-22033-14, không bán hay sử dụng nguyên liệu trên vào mục đích khác.

Công văn có giá trị 30 ngày kể từ ngày ký.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, KD(N).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Công văn 2393/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất thuốc

VĂN BẢN GỐC: 2393_QLD_KD_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 2393_QLD_KD_VNRAS