Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ năm 2018 về việc thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT

632
Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ năm 2018
Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 218/KCB-PHCN&GĐ
V/v thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế,
– Y tế các Bộ/ngành.
(Sau đây xin gọi tắt là các đơn vị)

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (sau đây xin viết tắt là Thông tư số 56/2017/TT-BYT). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018, thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
– Cục trưởng (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em; Cục QLMT Y tế (để p/h chỉ đạo);
– Lưu: VT, PHCN&GĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng V
ăn Thành

 

Công văn 218/KCB-PHCN&GĐ năm 2018 về việc thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

218_KCB_PHCNGD_2018_VNRAS

218_KCB_PHCNGD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!