Công văn 20299/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

962
Công văn 20299/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

 CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20299/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung công bố dối với thuốc số thứ tự 5, 6, 7, 8, 9, 11 trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với các thuốc nêu trên đã được công bố kèm theo Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 và Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công tv sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC:

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký ỉưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc TCCL của nguyên liệu
1 Ciprofloxacin VD-19552-13 10/9/2018. Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Ciprofloxacin

hydroclorid

USP35
2 Ciprofloxacin VD-19552-13 10/9/2018 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Ciprofloxacin

hydroclorid

USP38
3 Ciprothepharm VD-20937-14 12/6/2019 Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa Ciprofloxacin

hydroclorid

USP35

14 Colchicine STADA 1 mg VD-24573-16 23/03/2021 Công ty TNHH Liên Doanh STADA – VEỆT NAM Colchicine USP35
15 Stadsidon 20 VD-25482-16 05/09/2021 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA -VIỆTNAM Ziprasidone

hydrochloride

EP 8.0
16 Entecavir STADA 0.5 mg QLĐB-560-16 05/09/2018 Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA – VIỆTNAM Entecavir

monohydrate

TCNSX

Công văn 20299/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

20299_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!