Công văn 19197/QLD-ĐK rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công bố

1291
Công văn 19197/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 19197/QLD-ĐK rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công bố

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19197/QLD-ĐK
V/v rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công b
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Rút 09 nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu hoạt chất đã công bố trong Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Danh mục 09 nguyên liệu nêu trên đính kèm công văn này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn – Mục TT về đấu thầu thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Cục Hải quan (để p/h);
– Lưu: VT, ĐK.
CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC BỊ RÚT KHỎI DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 19197/QLD-ĐK ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
TT Tên thuốc K Đợt cấp SĐK Nhà sản xuất thuốc Dược chất Công văn công bố
1 Solmux Brocho VD-21576-14 Đợt 146 Công ty TNHH United International Pharma Salbutamol sulphat Công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược
2 Zensalbu nebules 2.5 VD-21553-14 Đợt 146 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) Công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược
3 Zensalbu nebules 5.0 VD-21554-14 Đợt 146 Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) Công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015 của Cục Quản lý Dược
4 GP-Salbutamol 2,5mg/5ml VD-21690-14 Đợt 147 Công ty CPDP Trung ương 2 Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) Công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 của Cục Quản lý Dược
5 GP-Salbutamol 5mg/5ml VD-21691-14 Đợt 147 Công ty CPDP Trung ương 2 Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) Công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 của Cục Quản lý Dược
6 GP-SalbutamoI 1mg/2ml VD-21905-14 Đợt 148 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược
7 Hasalbu 2 VD-22033-14 Đợt 148 CÔNG TY TNHH MTV DP DHG Salbutamol sulfat Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược
8 Salbutamol 2mg VD-23028-15 Đợt 151 Công ty CPDP Tipharco Salbutamol sulphate, crystalline powder Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược
9 Salbucare VD-22973-15 Đợt 151 Công ty cổ phần dược phẩm OPV Salbutamol sulfat Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược

 

Công văn 19197/QLD-ĐK rút nguyên liệu salbutamol ra khỏi Danh mục nguyên liệu đã công bố

VĂN BẢN GỐC: 19197_QLD_ĐK_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 19197_QLD_ĐK_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!