Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

730
Công văn 19095/QLD-ĐK
Công văn 19095/QLD-ĐK
Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế
5 (100%) 1 vote

Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19095/QLD-ĐK
V/v điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các công ty đăng ký có vắc xin, sinh phẩm y tế được đính chính.

 

Cục Quản lý dược thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định cấp số đăng ký vắc xin và sinh phẩm y tế như sau:

Quyết định số 577/QĐ-QLD ngày 14/10/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành danh mục 01 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 25 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm), trong đó có sản phẩm STELARA, SĐK: QLSP-0814-14 do Công ty Janssen-Cilag Ltd. (Địa chỉ: 106 Moo4 Lad Krabang Industrial Estate Chalongkrung Rd., Kwaeng Lamplatew, Khet Lad Krabang Bangkok 10520, Thái Lan) đăng ký, trong Quyết định ghi số đăng ký là “QLSP-0814-14”; nay điều chỉnh theo đúng quy định ký hiệu số đăng ký cấp hiệu lực 02 năm là “QLSP-H02-0814-14”.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế; Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế;
– Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Lưu: VP, KDD, ĐKT (4 bản).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

VĂN BẢN DẠNG WORD: 19095_QLD_ĐK_VNRAS