Công văn 18218/QLD-VP hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2018

915
Công văn 18218/QLD-VP
Công văn 18218/QLD-VP năm 2018
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 18218/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2018.

Thực hiện Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế Hướng
dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và
mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược hướng dẫn việc kiếm tra, đánh giá việc thực hiện các
quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm tại địa phương năm 2018 như sau:
1. Đối tượng kiểm tra: Đối tượng kiểm tra thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 cua Bộ Y tế Hướng dẫn kiếm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm.

2. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện theo quy định từ Điều 2 đến Điều 13 của Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm.
3. Bảng điểm kiểm tra: (xin gửi kèm theo)
4. Tố chức thực hiện: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 14655/QLDVP ngày 25/9/2012 của Cục Quản lý Dược
(Cục Quản ỉý Dược khuyến khích việc tổ chức kiêm tra chéo giữa các Sở Y tế theo hướng dân tại mục IV, nội dung 1.4 của Công văn số 14655/QLD-VP).

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

18218_QLD_VP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!